SN/K 78 Prosjektering av murverk

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Karl Vincent Høiseth fra NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Kontaktperson

Mandat

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen murkonstruksjoner. Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 250/SC 6 «design of masonry structures» og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 250/SC 6, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal samarbeide med SN/K 370 Eurokoder (speiler CEN/TC 250 og koordinerer de nasjonale komiteene tilknyttet Eurokodene).

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.”
Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde “IKT/SIP/BAE” og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 250/SC 6

Representert i komiteen

  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • RAMBØLL NORGE AS
  • SAINT-GOBAIN BYGGEVARER AS
  • STIFTELSEN SINTEF
  • SWECO NORGE AS