SN/K 363 Vegmaterialer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ragnar Bragstad fra VEITEKNISK INSTITUTT

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen asfalt og vegmaterialer.

Komiteen skal følge arbeidet i CEN/TC 227 Road materials.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 227, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal foreslå og eventuelt utarbeide norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteens og prosjektets hovedmål er å sikre at felleseuropeiske standarder for vegmaterialer blir gode og i henhold til norske krav, både med tanke på sikkerhet, kvalitet og miljømessige aspekter.

Materialstandardene brukes også som underlag for kontrakter mellom bestiller og entreprenører, samt som underlag for sertifisering av produksjonen.
Gode standarder for materialleveranser bidrar til å sikre kvalitet og effektivitet ved bestilling.
De effektiviserer anbudsprosessen, forenkler kravspesifikasjon og dokumentasjon.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 227

Representert i komiteen

 • NCC NORGE AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • RÅDGIVANDE AGRONOMAR AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN KONTROLLRÅDET
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE
 • VEITEKNISK INSTITUTT
 • VIANOVA AS
 • VIATECH AS
 • Veidekke ASA