SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Øyvind Smedsrød fra DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)

Kontaktperson

Mandat

SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren skal utarbeide dokumenter i form av standarder,
veiledninger og annet som gjelder samfunnssikkerhet i det bygde miljø. Hovedaktiviteten i
komitéens virksomhet skal dreie seg om forebygging av og beskyttelse mot tilsiktede uønskede
handlinger. Dette omfatter bygninger og konstruksjoneranlegg av alle kategorier samt infrastruktur
som er vesentlig for bygningenes funksjon. Arbeidet avgrenses til det som ligger innenfor Plan- og
bygningsmyndighetenes ansvarsområde, med unntak for standardene NS 5830 - 5833 som
omhandler håndtering av sikringsrisiko, sikringsrisikoanalyser, verifisering av tiltak, samt
terminologi selv om disse kan favne videre enn bygg, anlegg og eiendom.

Komitéen skal delta aktivt i standardiseringsarbeidet og behandle utkast til nye standarder fra
arbeidsgruppene i komitéen og underkomitéen, bidra til at norsk kompetanse og interesser
fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder.

Komitéen skal følge arbeidet i:
- CEN/TC 325 - Prevention of crime by urban planning and building design
- CEN/TC 388 - Perimeter protection.

Den Komitéen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir
forelagt av de to CEN-komitéene og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de
standarder som blir vedtatt.

Komitéen skal vurdere behovet for aktiv deltagelse fra norske eksperter i CEN/TC 325 og CEN/TC
388 for å sikre at norske interesser blir ivaretatt og støtte eventuelle norske deltakerne i arbeidet.
Komitéen skal utarbeide nasjonale standardiseringsprosjekter, tilleggsprodukter basert på
nasjonale behov innenfor området, og foreslå aktiviteter til Standard Norge for utarbeidelse av
andre dokumenter som for eksempel veiledere og blanketter.

Komitéen har planer om å utvikle og revidere følgende standarder:
Prio 1: NS 5835 og NS 5832
Prio 2: NS 5830, NS 5831, NS 5833, NS 5834 og NS 58356
Prio 3: Innledet samarbeid med SN/K 608 innen «Sikringsbelysning»
Prio 4: Mulige nye fordypningsområder, for eksempel «Prosjektering av trygge bygg» og
«Krimialitetsreduserende arkitektur»

Komitéen skal samordne sin virksomhet med den nasjonale komitéen som gjelder generell
samfunnssikkerhet, SN/K 211, og andre tilgrensende komitéer. Det skal være gjensidig
informasjonsplikt mellom komitéene.

Generelt for alle komitéer gjelder:
- Komitéen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar,
informasjonsmateriell og liknende
- Det forutsettes at alle som er med i komitéen aksepterer at retten til å råde over det
materiale som komitéen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett
griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
- Arbeidet i komitéen skal tilpasses budsjettet for markedsområde sSamferdsel, logistikk og
digitalisering, og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i
ekstern finansiering kan føre til at komitéen blir nedlagt.

EllersFor øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra
Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no
 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 388
 • CEN/TC 325

Representert i komiteen

 • ADVANSIA AS
 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • BDO AS
 • COWI AS
 • DAVANTI AS
 • DEFENDABLE AS
 • DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)
 • EQUINOR ASA
 • EXPERIS AS
 • F24 NORDICS AS
 • FORSVARET
 • FORSVARSBYGG
 • HANSEN SECURITY RISK CONSULTING
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • HEIBERG & TVETER AS
 • HRP AS
 • IFE HOLDING AS
 • KYSTVERKET
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORGES BANK
 • NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSRÅD
 • OSLO KOMMUNE BEREDSKAPSETATEN
 • OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
 • OSLO KOMMUNE MUNCHMUSEET
 • POLITIDIREKTORATET
 • POLITIETS FELLESTJENESTER
 • PROACTIMA AS
 • SAFETEC NORDIC AS
 • SEMAC AS
 • STATSBYGG
 • STORTINGET
 • TELENOR ASA
 • TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning
 • UTLENDINGSDIREKTORATET