SN/K 571 Krav til pasient- og brukermedvirkning

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av europeiske standarder innen krav til bruker- og pasientinvolvering i helse- og omsorgstjenesten. Komiteen skal følge arbeidet i “CEN/TC 450 Patient involvement in health care – Minimum requirements for person-centred care», og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av den europeiske komiteen, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter