SN/K 509 Flytende akvakulturanlegg

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Are Berstad fra AQUASTRUCTURES AS

Kontaktperson

Mandat

Den norske standardiseringskomiteen SNK 509 Utforming og drift av flytende oppdrettsanlegg skal revidere den norske standarden NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift av flytende oppdrettsanlegg.

Hensikten med standarden skal være å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feilbruk av flytende oppdrettsanlegg. Standarden skal sette krav til utforming av flytende oppdrettsanlegg, og hvordan dette skal dokumenteres, innbefattet beregnings- og prosjekteringsregler. Standarden skal angi parametere som skal brukes, for å angi lokalitetstilstanden. Krav til utforming omfatter krav til alle hovedkomponenter i et flytende oppdrettsanlegg; notpose, fortøyning, flytekrage og flåte samt krav til funksjonalitet til det flytende oppdrettsanlegget som helhet, innbefattet eventuelt ekstrautstyr. Hvordan flytende oppdrettsanlegg skal plasseres ut fra lokalitetstilstanden på den gitte lokaliteten skal beskrives. Standarden skal også sette krav til hvordan flytende oppdrettsanlegg skal drives for å oppnå akseptabel rømmingssikkerhet.

Standarden skal omfatte tekniske krav eller driftsoppgaver som har relevans for rømming av oppdrettsfisk.

Komiteen skal:
• Innhente og vurdere relevant ny kunnskap, nasjonale og internasjonale standarder, erfaringer og tekniske løsninger fra bransjens aktører, tilsyn og praksis av norsk regelverket, for å redusere tap og rømning fra oppdrettsanlegg. Komiteen skal vurdere om den nåværende tittelen på standarden skal endres.
• Vurdere om det er hensiktsmessig at dokumentet utvikles som flere funksjonsbaserte delstandarder.
• Ta stilling til og innarbeide forslag fra SNK 368 vedrørende konstruksjons- og pålitelighetsrelaterte bestemmelser for flytende oppdrettsanlegg.
• Sikre at krav i NYTEK-forskriften ivaretas i NS 9415.
• Utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet der det legges til grunn at NS 9415 sendes på høring rundt årsskiftet 2018/2019.
• Vurdere om den reviderte standarden bør internasjonaliseres gjennom ISO eller CEN.

Tema som er særlig relevant for revisjon av NS 9415:
• Not med utspillingssystem
• Dødfisksystem
• Luseskjørt
• Fortøyning
• Operasjoner
• HMS
• PE materialegenskaper
• Lukket anlegg

Komiteen skal videre:
• Vurdere og foreslå tilleggsprodukter som sjekklister, blanketter eller andre hjelpemidler til standarden;
• Ta stilling til behov for oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden;
• Bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell;
• Vurdere hvordan standarden kan påvirke små- og mellomstore virksomheter og miljø og forbrukerinteresser som skal ivaretas i standardiseringsarbeidet.

Det forventes at komiteens arbeid vil resultere i innspill også til det overordnede arbeidet som Standard Norge igangsetter relatert til identifisering av behov for nasjonale eller internasjonale standarder for innen fiskeri og havbruk, herunder også behov for å revidere nasjonale standarder for en optimal standardiseringsarkitektur for blant annet å understøtte regjeringens havstrategi.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år. Komiteen velger selv sin leder innenfor regelverket for standardiseringsarbeid. Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Helse, mat, miljø og ledelse (HML) og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Representert i komiteen

 • AKVA GROUP ASA
 • AQUASTRUCTURES AS
 • DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS
 • DR TECHN OLAV OLSEN AS
 • EGERSUND NET AS
 • FISKERIDIREKTORATET
 • LERØY SEAFOOD GROUP ASA
 • MARINE CONSTRUCTIONS AS
 • MULTICONSULT ASA
 • MØRENOT AQUACULTURE AS
 • NORSKE SJØMATBEDRIFTERS SERVICEKONTOR SA
 • OSLAND HAVBRUK AS
 • SAFETEC NORDIC AS
 • SALMAR FARMING AS
 • SINTEF OCEAN AS
 • ÅKERBLÅ AS