SN/K 34 Bygningers energiytelse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Sylvia Skar fra ASPLAN VIAK AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2019-01-14:

Komiteen har det faglige ansvaret for NS 3031 og SN/TS 3031 og den videre utvikling av disse. Komiteen skal revidere NS 3031 basert på SN/TS 3031:2016 og harmoniser mot EU-standarder og tilpasset norske forhold.

NS 3031 er egnet for å beregne bygningers energiytelse ved prosjektering og den er tilpasset for å dokumentere etter energikrav i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) og for å beregne energiytelse etter forskrift om energimerking av bygninger.

 


Komiteen skal i tillegg bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen bygningers energiytelse, spesielt knyttet til bygningsenergidirektivet. Bygningers energiytelse omfatter i denne sammenheng følgende:

– bygningers varmetap og energibehov;
– bygningers kjølebehov;
– bygningers energiforsyning;
– bygningers effektbehov;
– energimåling.

Komiteen skal dessuten utarbeide en ny NS standard for effektbehov. prNS3032 Beregning av varme-, kjøle-, og elektrisk effekt.

Komiteen skal følge arbeidet i følgende komiteer med relevans for bygningers energiytelse:

– CEN/TC 089 Thermal performance of buildings and building components;
– CEN/TC 156 Ventilation for buildings;
– CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems in buildings;
– CEN/TC 371 Project Committee - Energy Performance of Building project group;
– ISO/TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment;
– ISO/TC 163/SC 2 Thermal performance and energy use in the built environment – Calculation methods;
– ISO/TC 205 Building environment design.

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av overnevnte komiteer, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen skal samarbeide med tilgrensende komiteer slik som SN/K 25 Bygnings¬automasjon, SN/K 33 Bygningers varme- og kjøleanlegg, SN/K 100 Ventilasjon og inneklima, SN/K 249 Lys og belysning, SN/K 356 Klimagassberegninger for bygg, SN/K 295 Energiledelse og tilhørende tjenester.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 205
 • ISO/TC 163
 • ISO/TC 163/SC 2
 • CEN/TC 89
 • CEN/TC 228
 • CEN/TC 371

Representert i komiteen

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • ASPLAN VIAK AS
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • ENERGI NORGE AS
 • ENOVA SF
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • HAFSLUND OSLO CELSIO AS
 • MULTICONSULT ASA
 • NBBL FF HOLDING AS
 • NELFO
 • NEMITEK AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • NORSK EIENDOM
 • NORSK INDUSTRI
 • NORSK VVS ENERGI- OG MILJØTEKNISK FORENING
 • NOVAP-NORSK VARMEPUMPEFORENING
 • OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • RIF
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • STATSBYGG
 • STIFTELSEN SINTEF
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI