SN/K 401 NS 3420 - Redaksjonskomiteen

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Mette Sundholm fra

Kontaktperson

Mandat

Vedtatt på sektorstyremøte 2021-12-13.

SN/K 401 er fagkomite for de generelle delene til NS 3420 (del 0, 1 og 2). Revisjon av disse skal følge Standard Norges prosedyrer for revisjon av standarder i relevant omfang.

Komiteen skal tilstrebe å tilpasse NS 3420 til markedsbehov i BAE-næringen i Norge.
Komiteen skal gi innspill til Standard Norge om modernisering og utvikling av serien som helhet og i forbindelse med revisjon av fagdeler.
Komiteen skal ivareta samordning av de enkelte fagdeler av NS 3420, blant annet når det gjelder kodestruktur, toleranser, terminologi og detaljeringsnivå, gjennom kontroll av at de enkelte fagkomiteer følger hovedstruktur og de retningslinjer som gjelder. Komiteen skal også vurdere hva som skal løftes på et generisk nivå og inkluderes i del 1 i forbindelse med fagrevisjon av denne.
Komiteen skal være en brukerstemme og bistå og gi innspill til Standard Norge om videreutvikling av standarden mot en mer digitalisert hverdag.
Komiteen skal bistå til samordning mellom NS 3420 og NS 3450 og NS 3451, samt gi innspill i forbindelse med sammensetning av komiteer for revisjon av NS 3450, NS 3451 og fagdelene i NS 3420.

Komiteen skal følge revisjonsarbeid og ordinære høringer og gi innspill som gjelder koblinger til NS 3420-systemet for følgende standarder og komiteer:
Standard Tittel
NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt, SNK 357
NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og klassifikasjon, SNK 511
NS 3455 Bygningsfunksjonstabell, SNK 518
NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk, SNK 285
NS 3457-3 Klassifikasjon av byggverk – Del 3: Bygningstyper, SNK 518
NS 3457-4 Klassifikasjon av byggverk – Del 4: Romfunksjoner, SNK 518
NS 3457-? Klassifikasjon av byggverk – Del ?: Anleggstyper, SNK 518
NS 3461 Geometriske toleranser i bygningsindustrien - Grunnleggende termer (401)
NS 3911 Passiv brannbeskyttelse av byggverk, SNK 353
NS 6420 Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester, SNK 226, SNK 377
NS 8351 Byggetegninger – Datamaskinassistert konstruksjon (DAK) – Lagdeling, SNK 248
NS 8353 Teknisk produktdokumentasjon – Byggetegninger – Krav til DAK-manualer, SNK 248
NS 8360 (alle deler) BIM objekter for byggverk, SNK 380

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.
Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Representert i komiteen

  • ADVOKATFIRMAET FØYEN AS
  • ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS
  • AS BYGGANALYSE
  • HOLTE AS
  • HÅNDVERKSDATA AS
  • KONGSBERG PROSJEKTSERVICE AS
  • LEONHARD NILSEN & SØNNER AS
  • NORCONSULT AS
  • NORCONSULT DIGITAL AS
  • VEIDEKKE ENTREPRENØR AS