SN/K 361 Samspillkontrakter

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Komiteen skal samle erfaringer med ulike samspillmodeller og vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å standardisere hele eller bare enkeltelementer i en samspillkontrakt. Komiteen skal videre fremlegge de grunnleggende problemstillinger og utfordringer for sektorstyret BAE så snart disse er klarlagt. Basert på Sektorstyrets beslutning skal komiteen utarbeide en norsk standard for samspillkontrakter, samt en sjekkliste for elementer som bør med i en samspillkontrakt. Sjekklisten kan være et informativt vedlegg til standarden.

Komiteen skal også vurdere behovet for egne standarder for spesifikke samspillmodeller.

Komiteens arbeid skal ta utgangspunkt i sluttrapport «Nye samarbeidsformer innenfor bygg og anlegg avgitt 2. april 2013.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.