SN/K 360 Langvarige leie- og driftsavtaler for bygg

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Herman Bruserud fra UNIVERSITETET I OSLO

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 21.09.2022:

Ny norsk standard for: Langvarige leie- og driftsavtaler for bygg

Komiteen skal utarbeide ny Norsk Standard for langvarige leie- og driftsavtaler for bygg. Standarden skal regulere kontraktsforholdet der èn part påtar seg å planlegge, prosjektere, utføre, leie ut, samt drifte og vedlikeholde et bygg i en lengre periode for den annen part, og således omfatte utviklings, bygge-, leie- og driftsfasen. Offentlige formålsbygg vil være et av kjerneområdene til standarden, men arbeidet skal ikke begrenses til dette. Komiteen skal bygge videre på det arbeidet som tidligere er nedlagt i komiteen.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Generelt for alle komiteer gjelder:

·        Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

·        Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

·        Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Representert i komiteen

  • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
  • BACKE PROSJEKT AS
  • BETONMAST AS
  • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
  • FORSVARSBYGG
  • LØRENSKOG KOMMUNE
  • Marstrand Advokatfirma AS
  • OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
  • RIF
  • UNIVERSITETET I OSLO