SN/K 586 Kunstig intelligens

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Odd Arne Sætervik fra DIGITALISERINGSDIREKTORATET

Kontaktperson

Mandat

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

- Komiteen skal følge arbeidet i ISO/IEC SC 42 Artificial Intelligence og CEN/CLC/JTC 21 Artificial Intelligence og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 
- Komiteen skal bidra til at internasjonale standarder understøtter regjeringens strategi for kunstig intelligens, gjennom aktiv norsk deltakelse i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen Kunstig intelligens. 
- Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/IEC SC 42 og CEN/CLC/JTC 21, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. 
- Komiteen skal også utarbeide en milepælsplan som skal besluttes i sektorstyret IKT. Komitestatus rapporteres til sektorstyret IKT kontinuerlig gjennom året.
-Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

AI Act fra EU setter retningslinjer for etisk bruk og utvikling av AI. Den fremmer prinsipper som transparent AI, ansvarlighet og pålitelighet, og forsøker å beskytte borgernes rettigheter og sikre sikkerheten til AI-systemer. Ved å etablere slike regler, legger AI Act grunnlaget for standarder som kan implementeres nasjonalt og internasjonalt for å sikre at AI-teknologi brukes til det beste for samfunnet.
- Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

CEN og CENELEC Joint Technical Committee 21 har som mål å utvikle harmoniserte europeiske standarder for AI. Disse standardene bidrar til å skape en felles forståelse og en enhetlig tilnærming til AI-regulering innenfor Europa. Dette hjelper til med å lette handel, innovasjon og samarbeid over grensene, og øker tilliten til europeiske AI-produkter og tjenester

Samlet sett spiller AI-standarder en kritisk rolle i å fremme samfunnsnytten av kunstig intelligens. De legger til rette for etisk og trygg utvikling av AI-teknologier, øker tillit til disse teknologiene, og bidrar til å skape et globalt rammeverk for samarbeid og innovasjon. Dette er essensielt for å sikre at AI-teknologier tjener samfunnet som helhet og ikke på bekostning av dets interesser.

 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/CLC/JTC 21
 • ISO/IEC JTC 1/SC 42

Representert i komiteen

 • ADVANSIA AS
 • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
 • CAVERION NORGE AS
 • DIGITALISERINGSDIREKTORATET
 • DNV AS
 • FREYR BATTERY NORWAY AS
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • HYPATIA AS
 • Helsedirektorat
 • KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
 • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
 • NASJONALBIBLIOTEKET
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • STATENS PENSJONSKASSE
 • STIFTELSEN SINTEF
 • SYKEHUSPARTNER HF