SN/K 72 Stålkonstruksjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Arne Aalberg fra NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen stålkonstruksjoner. Komiteen skal følge arbeidet i:
• CEN/TC 250/SC 3 for revisjon av EN 1993 stålkonstruksjoner
• CEN/TC 250/SC 4 for revisjon av EN 1994 stål-betong komposittkonstruksjoner
• CEN/TC 344 lagringssystemer i stål
• CEN/TC 135 for revisjon av EN 1090-1, EN 1090-2 og EN 1090-4 samt utvikling av nye standarder på området utførelse av stålkonstruksjoner
• ISO/TC 167 for utførelse av stålkonstruksjoner
Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal samarbeide med SN/K 370 Eurokoder (speiler CEN/TC 250 og koordinerer de nasjonale komiteene tilknyttet Eurokodene).

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 167
 • CEN/TC 135
 • CEN/TC 344
 • CEN/TC 250/SC 3
 • CEN/TC 250/SC 4
 • CEN/TC 459/SC 2

Representert i komiteen

 • AKER SOLUTIONS AS
 • COWI AS
 • DNV AS
 • DR ING A AAS-JAKOBSEN AS
 • EDR & MEDESO AS
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • KIWA AS
 • MULTICONSULT ASA
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • NORCONSULT DIGITAL AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK STÅLFORBUND
 • SIV.ING.GUNNAR SOLLAND
 • STATENS VEGVESEN
 • SWECO NORGE AS