SN/K 551 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Berit Sørset fra NORSK INDUSTRI

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble godkjent 14.02.3023

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale 
standarder innen ledelsessystemer for arbeidsmiljø.
Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 283 Occupational health and safety management og støtte 
de norske deltakerne i den internasjonale komiteen og de tilhørende arbeidsgruppene. Den skal 
videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 283, 
herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med 
norske lover og forskrifter.

Komiteen skal ta stilling til om ISO-standardene som utarbeides av ISO/TC 283 skal utgis som 
Norsk Standard NS-ISO.
Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov 
innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 283

Representert i komiteen

 • EQUINOR ASA
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • KIWA AS
 • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
 • NORSK INDUSTRI
 • NORSK SERTIFISERING AS
 • NYE VEIER AS
 • Norsk Hydro ASA
 • RECOVER AS
 • SCANDINAVIAN CERTIFICATION AS