SN/K 368 Laster fra bølger og strøm på kystkonstruksjoner

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Arnor Jensen fra MULTICONSULT ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2016-12-21:
Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området laster fra bølger og strøm på kystnære strøk. Komiteen skal følge arbeidet på det aktuelle området i CEN/TC 250/SC 1, CEN/TC 250/SC 1/WG 6 og ISO/TC 98 og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker på det ovennevnte aktuelle området i CEN og ISO, utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter. Komiteen skal koordinere sitt arbeide med SN/K 348 Laster på konstruksjoner.

Komiteen skal utarbeide norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi. Aktuelle nasjonale tema kan eksempelvis også være isning på konstruksjoner fra sjøsprøyt.

Komiteen skal også koordinere sitt arbeide med SN/K 509 Utforming og drift av flytende oppdrettsanlegg og foreslå nye bestemmelser for NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg - Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 250/SC 1/WG 6

Representert i komiteen

 • AQUASTRUCTURES AS
 • DNV AS
 • FISKERIDIREKTORATET
 • KYSTVERKET
 • LERØY SEAFOOD GROUP ASA
 • METEOROLOGISK INSTITUTT
 • MULTICONSULT ASA
 • NORCONSULT AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • SINTEF OCEAN AS
 • STATENS VEGVESEN
 • UNIVERSITETET I STAVANGER
 • WSP NORGE AS