SN/K 428 NS 3420 - Del S - Isolering, tetting og tekking

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

Mandat for SN/K 428 – Isolering, tetting og tekking – NS 3420 Del S

Komiteen re-oppnevnes med følgende mandat:
«Komiteen skal gi forslag til endringer og tillegg til eksisterende del i NS 3420 slik at denne er oppdatert i forhold markedets behov for et presist beskrivelsesverktøy innen isolering, tetting og tekking. I arbeidet skal det tas hensyn til utviklingen innen fagområdene og til miljø og universell utforming.

Komiteen skal vurdere europeiske standarder som berører de delene av NS 3420 som komiteen har ansvaret for, og vil etter behov bli konferert ved eventuell oversettelse fra engelsk av de aktuelle normative referansene.

Komiteen skal primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming. Komiteen skal følge den hovedinndelingen og de redaksjonelle retningslinjene som er fastlagt av SN/K 401 Redaksjonskomiteen for NS 3420. Komiteen kan foreslå redaksjonelle endringer, som skal varsles og fremlegges for redaksjonskomiteen i god tid før ferdigstillelse av høringsdokument.

Det skal benyttes ISOlution som felles lagringssted for alle dokumenter som berører komitearbeidet. Alle komitemedlemmer gis rettigheter til SN/K 428.

Oppdeling i flere arbeidsgrupper skal fremlegges for og godkjennes av Redaksjonskomiteen.

Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og årlige utgivelsestidspunkt for NS 3420. Komiteen må klargjøre sin NS 3420 delstandard for “ut på høring” innen 1. mai, året før standardens fastsettelsesdato (1. februar).

Komiteen skal selv utarbeide eksempel på ferdig utfylte postgrunnlag basert på deres nye eller reviderte NS 3420 standard.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.

Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.»

Representert i komiteen

  • MALPROFF-SERVICE AS