SN/K 33 Bygningers varme- og kjøleanlegg

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Stig Rath fra MULTICONSULT ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020-08-19

Komiteen følger standardiseringen i CEN og ISO knyttet til kuldeanlegg, varmepumper og termiske energisystemer. Den skal foreslå delegater til møter i internasjonale komitéer og norske eksperter i arbeidsgrupper. Den skal avgi innstilling til Standard Norges stemmegivning på internasjonale standardforslag fra følgende komiteer:
- CEN/TC 113 Heat pumps and air conditioning units
- CEN/TC 130 Space heating appliances without integral heat sources
- CEN/TC 182 Refrigerating systems, safety and environmental requirements
- CEN/TC 228 Heating systems and water based cooling systems in buildings
- CEN/TC 44 Commercial refrigerated cabinets, catering refrigerating appliances and
industrial refrigeration
- ISO/TC 86 Refrigeration and air-conditioning (observatør)


Komiteen har også ansvaret for å:

• Vurdere og prioritere behov for oversettelse. Ved oversettelser av standarder vil komiteen delta i den faglige kvalitetssikringen.
• Vurdere behov for og eventuelt å utarbeide nasjonale standarder, nasjonale tillegg og veiledere som supplement til disse,
• Arbeidet i komiteen skal etter beste evne koordineres med øvrig nasjonalt standardiseringsarbeid innenfor relaterte områder.
• Komitearbeidet skal samordnes med regelmessige møter mellom komiteene SN/K 34 og SN/K 33 primært via komitelederne, og ett komitemedlem skal fungere som rapportør for energifaglig formidling mellom komiteene.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 130
 • CEN/TC 413
 • CEN/TC 171
 • CEN/TC 228
 • CEN/TC 113
 • CEN/TC 107
 • CEN/TC 182
 • CEN/TC 44
 • CEN/TC 312
 • ISO/TC 86/SC 6
 • ISO/TC 86/SC 7
 • ISO/TC 86/SC 8
 • ISO/TC 86
 • ISO/TC 86/SC 1
 • ISO/TC 86/SC 4

Representert i komiteen

 • Armaturjonsson AS
 • CANES AS
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • MULTICONSULT ASA
 • NEMITEK AS
 • NORSK ENERGI
 • NOVAP-NORSK VARMEPUMPEFORENING
 • ROTH NORGE AS
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • THERMA INDUSTRI AS
 • UPONOR AS
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI