SN/K 589 Avfallshåndtering på fiskefartøy

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jan Henrik Sandberg fra NORGES FISKARLAG

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utvikle en Norsk Standard eller lignende produkt, som skal henvise til
NS-ISO 5020,
Avfallshåndtering og -reduksjon på fiskefartøy, der det blir gitt mer spesifikke retningslinjer for norsk fiskeriflåte, både den kystnære og den havgående, og for norsk mottaksapparat, både i rene fiskerihavner og i kombinerte havneanlegg.

Målet er å gi mer spesifikke retningslinjer for relevant norsk næringsliv for ytterligere å redusere forsøpling, særlig av plast, og for å fremme sirkulær økonomi. Prosjektet er i tillegg relevant for å redusere faren for spøkelsesfiske.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og evt. nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet.

 

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Representert i komiteen

 • FISKEBÅT
 • FISKERIDIREKTORATET
 • HALSTENSEN GRANIT AS
 • HERMES II AS
 • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
 • MILJØDIREKTORATET
 • NORGES FISKARLAG
 • RENO-VEST BEDRIFT AS
 • RUNDE MILJØSENTER AS
 • SALT LOFOTEN AS
 • TROMSØTERMINALEN AS
 • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET