SN/K 587 E-helse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kjersti Drøsdal Vikøren fra HELSEDIREKTORATET

Kontaktperson

Mandat

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:

ISO/TC 215 Health informatics

CEN/TC 251 Health informatics

• Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor helseinformatikk/e-helse.

• Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

• Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

• Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området e-helse.

• Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

•  Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 215
 • CEN/TC 251

Representert i komiteen

 • AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • CGI NORGE AS
 • DNV AS
 • EDISYS CONSULTING AS
 • EXIMIUS AS
 • FOODCAPTURE AS
 • HELSE NORD RHF
 • HELSEDIREKTORATET
 • Helsedirektorat
 • KERNEL AS
 • KONGSBERG GRUPPEN ASA
 • NORSK SYKEPLEIERFORBUND
 • PORTAHEAD AS
 • SENSIO AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • SYKEHUSPARTNER HF
 • VALI AS