SN/K 249 Lys og belysning

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Tor Mjøs fra NORCONSULT AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder primært innen lys og belysning.

Komiteen skal følge arbeidet i:

·         ISO/TC 274 «Light and lighting»

·         CEN/TC 169 «Lighting applications»

 Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 274 og CEN/TC 169, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

 Komiteen skal samordne sin virksomhet med den nasjonale komiteen vedr. generell samfunnssikkerhet, SN/K 296, og andre tilgrensende komiteer. Det skal være gjensidig informasjonsplikt mellom komiteene.

 Generelt for alle komiteene gjelder:

·         Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

·         Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

·         Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Byggteknikk og kontrakter og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

 For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 274
 • CEN/TC 169

Representert i komiteen

 • ASPLAN VIAK AS
 • COM CON AS
 • EATON ELECTRIC AS
 • GLAMOX AS
 • ITECH AS
 • LYSKULTUR
 • LYSTEAM AS
 • NORCONSULT AS
 • NORDISK INSTITUTT FOR ODONTOLOGISKE MATERIALER AS (NIOM AS)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • SAFETY GUIDE AS
 • SML LIGHTING AS
 • STATENS VEGVESEN
 • UNIVERSELL UTFORMING AS
 • UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE