SN/K 239 Risiko

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ann Karin Midtgaard fra DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Kontaktperson

Mandat

Utkast:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale standarder. Komiteen skal følge arbeidet i:

·        ISO/TC 262 Risk management

SN/K 239 Risiko skal fungere som referansegruppe for arbeidet i ISO/TMB/WG Risk management.

SN/K 239 skal kunne uttale seg om andre standarder innenfor risikoområdet.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i den internasjonale komiteen og tilsvarende arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 262, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Dersom komiteen finner det hensiktsmessig, kan komiteen opprette arbeidsgrupper med eksperter innenfor spesifikke fagområder.

Generelt for alle komiteen gjelder:

·       Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

·       Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

·       Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Bærekraft og helse, og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 262

Representert i komiteen

 • BANE NOR SF
 • BDO AS
 • COWI AS
 • DAVANTI AS
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • DOVRE GROUP CONSULTING AS
 • EQUINOR ASA
 • FORSVARSBYGG
 • HAVINDUSTRITILSYNET
 • HELSEDIREKTORATET
 • KIWA AS
 • KPMG AS
 • KRAFTCERT AS
 • NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS
 • NORCONSULT AS
 • NORSK SERTIFISERING AS
 • Norsk Hydro ASA
 • OPSCOM SYSTEMS AS
 • PROACTIMA AS
 • SAFETEC NORDIC AS
 • STATKRAFT AS
 • UNIVERSITETET I OSLO
 • UNIVERSITETET I STAVANGER
 • UTENRIKSDEPARTEMENTET