SN/K 110 Ambulanser og ambulanseutstyr

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ronald Rolfsen fra OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Kontaktperson

Mandat

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komite:

CEN/TC 239 Rescue systems

• Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området ambulanser og ambulanseutstyr.

• Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/TC 239, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

• Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

• Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

• Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 239

Representert i komiteen

  • AMBULANSEFORBUNDET I DELTA
  • EPIGUARD AS
  • FAGFORBUNDET
  • HELSEDIREKTORATET
  • HELSEFORETAKENES NASJONALE LUFTAMBULANSETJENESTE ANS
  • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
  • SYKEHUSET INNLANDET HF
  • UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF