SN/K 365 Vibrasjoner fra samferdsel

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 04.06.2015:

Komiteen skal utarbeide et revidert forslag med endringer og kriterier til NS 8176 slik at beskrivelsen av representativt utvalg for måling, antallet hendelser (statistisk maksimalverdi), hyppighet, varighet, måleperiode, måleopplegg, måleusikkerhet, o.l. blir oppdatert og forbedret i samsvar dagens kunnskap på fagfeltet. Komiteen skal vurdere om det er relevant å ta med andre vibrasjonskilder (flybevegelser, industri, terminaldrift, e.l.), og utvidelser av standarden til å gjelde kontorer eller andre lokaler. Dersom komiteen kommer til at standarden bør utvides, skal mandatet og komiteens sammensetning revurderes. Standarden samordnes med andre standarder og regelverk.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode til standarden(e) er utgitt og inntil 3 år.
Komitélederen velges av komiteen for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse på to år. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet og en møteplan for ett år om gangen.

Komiteen ble oppløst 20.03.2018.