SN/K 177 Informasjon og dokumentasjon

SN/K 177 arbeider i forhold til ISO/TC 46 Information and documentation og dennes underkomiteer. Sentrale standarder fra ISO/TC 46 utgis som Norsk Standard, enkelte også i norsk oversettelse. Blant disse er standardene for ledelsessystemer for dokumentasjon:

  • NS-ISO 30300:2011 Ledelsessystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi (under revisjon)
  • NS-ISO 30301:2019 Ledelsessystemer for dokumentasjon - Krav
  • NS-ISO 30302:2015 Ledelsessystemer for dokumentasjon - Retningslinjer for implementering.

Mandat vedtatt av Sektorstyret IKT 2010-02-03

Det oppnevnes en komité med følgende mandat: 

SN/K 177 speiler aktivitetene med utarbeidelse av standarder i følgende komiteer:

  • ISO/TC 46 Information and documentation
  • ISO/TC 46/SC 4 Technical interoperability
  • ISO/TC 46/SC 8 Quality - Statistics and performance evaluation
  • ISO/TC 46/SC 9 Identification and description
  • ISO/TC 46/SC 11 Archives/records management

Det forventes at medlemmer i SN/K 177 tar ansvar for å gi innspill til avstemninger, eventuelt med forklaring, til dokumenter på høring ISO/TC 46 og respektive SCer. I den grad det er mulig drøftes stemmegivning og begrunnelser på møter i SN/K 177. Der det ikke er praktisk mulig, sendes forslag til norsk avstemming med kommentarer til medlemmene for endelig aksept. Leder for komiteen har ansvaret for å initiere arbeidet med kommentarer.

SN/K 177 utpeker delegater til internasjonale møter og eksperter til å delta i prosjektene i ISO/TC 46, eller i SC 4, SC 8, SC 9 og SC 11.

Deltakere i det internasjonale arbeidet forventes å melde status til SN/K 177.

Komiteen velger leder (lederen skal ansees som nøytral) og fastsetter en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen fastsette en møteplan for et halvt år om gangen.   

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for den perioden arbeidet med standardene pågår.


 

Komitéleder:

Kristine Synnøve Brorson, Sopra Steria AS

Faglig ansvarlig:

(info@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)