Fiskeri og akvakultur

Fiskeri og akvakultur er et relativt nytt fagfelt for standardisering, men norske og internasjonale standarder er en viktig del av sektorenes verktøykasse.

Oppdrettsanlegg med høy fjell med snø i bakgrunn
Foto: Pixabay

Som fiskeri- og havbruksnasjon har Norge vært tidlig ute med å utvikle egne nasjonale standarder på området. I forskrifter vises det ofte til Norsk Standard og da er standardene ikke frivillige å bruke. Ulike aktører i næringen har sammen med Standard Norge utviklet standarder for blant annet fiskekvalitet, oppdrettsanlegg og sporbarhet.

Standarder bidrar til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. De reduserer handelshindre og gir en mer profesjonell og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring. Konfliktnivået reduseres og kunder og leverandører opplever forutsigbarhet. Standarder har også en viktig plass i fagutdanningen og er med på utvikle faget videre.

Internasjonalt arbeid

Både fiskeri og havbruk er internasjonale næringer. Det er derfor nødvendig med felles internasjonale krav og retningslinjer, nedfelt i standarder, knyttet til både produksjon, transport og sporing av sjømat.

I 2007 tok Norge initiativ til å opprette en internasjonal standardiseringskomite for fiskeri og akvakultur. ISO-komiteen ISO/TC 234 har siden den gang vært under norsk ledelse.

Bærekraft

Fiskeri og akvakultur skal ikke være ødeleggende for omgivelsene, eller så ressurskrevende at vann-, land- eller bioressurser overutnyttes. Dette er styrende for all standardiseringsaktiviteten på området.

Flytende produksjonsanlegg

Rømming av oppdrettsfisk er svært negativt for næringen, både på grunn av økonomiske tap og fordi rømt fisk er et miljøproblem. Hensikten med standarden NS 9415 for flytende oppdrettsanlegg er å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feilbruk. 
Les mer om NS 9415

Landbaserte produksjonsanlegg

Standarden NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad reduserer faren for rømming av fisk uansett fiskeart og -størrelse.

Standarden ble laget med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets rapport ”Smoltoffensiven 2007” og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg.
Les mer om NS 9416

Ord og uttrykk i laks- og ørretproduksjon

Enhetlig terminologi reduserer muligheter for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden. Standarden NS 9417 gir enhetlig terminologi og metoder i verdikjeden for laks og regnbueørret og danner basis for konsistent dataregistrering  og bruk av terminologi  gjennom verdikjeden.
Les mer om NS 9417

Kvalitetsstandarder

Som fiskeri- og havbruksnasjon utviklet Norge tidlig standarder som stiller krav til næringen. Standard Norge har sammen med Norges sjømatråd utarbeidet standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer, blant annet laks, skrei, reker og sjøfryst filet. 
Les mer om kvalitetsstandarder for fisk og sjømat

Miljøovervåking av matfiskanlegg

Gode miljøforhold er nødvendig for at fisken skal vokse og trives i oppdrettsanleggene. Opphoping av fôrrester og ekskrementer resulterer i dårlig vannkvalitet i oppdrettsanlegget, som igjen gir dårlig tilvekst, helseproblemer og sykdom. Standardiserte overvåkingsmetoder gjør det enklere for oppdretterne å drive miljøovervåking av sine anlegg.

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg.
Les mer mer om NS 9410

Klimaspor for sjømat

Nærings- og fiskeridepartementet var initiativtaker til at Standard Norge utarbeidet standarden NS 9418 Klimaspor for sjømat - Produkt-kategoriregler. Standarden setter krav til beregning og dokumentasjon av klimaspor (carbon footprint) for sjømat, enten den stammer fra villfangst eller oppdrett.
Les mer om klimaspor for sjømat

Norsk Standard for fiskeoljer

Standarden NS 9445 Fiskeoljer i triglyseridform (TG) - Krav til sensorisk kvalitet skal gjøre det enklere å oppdage tidlig harskning. Dermed blir det enklere å garantere god smak på fiskeoljen.
Les mer om NS 9445

Sporbarhet av sjømatprodukter

Den europeiske standarden NS-EN 17099 beskriver hvordan fiskekasser og paller skal merkes med etiketter. Etiketten ivaretar krav som stilles i regelverket, men også fra alle aktørene i verdikjeden.Den europeiske standarden er basert på en Norsk Standard (NS 9405).
Les mer om NS-EN 17099

Avfallshåndtering på fiskefartøy

Standarden NS-ISO 5020 skal forebygge marin forsøpling og annen forurensning, redusere spøkelsesfiske og bidra til at brukte materialer og andre ressurser blir brakt til land for videre utnyttelse.
Les mer om NS-ISO 5020

Relevante komiteer

Kontaktpersoner

Mennesker sitter i møte Stefan, Marthe og Javad

Vil du påvirke standardene?

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene?
Les mer om hvordan du kan påvirke

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i flytende og landbaserte akvakulturanlegg

Kursene gir deltakerne bedre innsikt i kravene i standardene NS 9415 og NS 9416, og har vært etterspurt av næringen. Kurset holdes av dyktige fagpersoner og åpner for nyttige diskusjoner med kolleger i næringen.

Les mer om kursene

Få kontroll på næringsmiddelfarer med ISO 22000

Manglende kontroll på næringsmiddelfarer hos matprodusenter kan forårsake sykdom og dødsfall. Trenger du råd om ulike risikometoder som benyttes for å styre de ulike farene? Dette kan våre rådgivere i Standard Norge bistå med.

Les mer om rådgiving i ISO 22000
Martin Mjøs-Haugland, kvalitetssjef i Grieg Seafood

Grieg Seafood sparer tid og penger på å bruke standarder

I Grieg Seafood bruker de standarder aktivt. Det sikrer ikke bare selskapet markedsadgang, men hjelper også til å prioritere riktig.

Les mer