Fiskeri og akvakultur

Fiskeri og akvakultur er et relativt nytt fagfelt for standardisering, men norske og internasjonale standarder er en viktig del av sektorenes verktøykasse.

Oppdrettsanlegg med høy fjell med snø i bakgrunn
Foto: Pixabay

Som fiskeri- og havbruksnasjon har Norge vært tidlig ute med å utvikle egne nasjonale standarder på området. I forskrifter vises det ofte til Norsk Standard og da er standardene ikke frivillige å bruke. Ulike aktører i næringen har sammen med Standard Norge utviklet standarder for blant annet fiskekvalitet, oppdrettsanlegg og sporbarhet.

Standarder bidrar til mer effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. De reduserer handelshindre og gir en mer profesjonell og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring. Konfliktnivået reduseres og kunder og leverandører opplever forutsigbarhet. Standarder har også en viktig plass i fagutdanningen og er med på utvikle faget videre.

Internasjonalt arbeid

Både fiskeri og havbruk er internasjonale næringer. Det er derfor nødvendig med felles internasjonale krav og retningslinjer, nedfelt i standarder, knyttet til både produksjon, transport og sporing av sjømat.

I 2007 tok Norge initiativ til å opprette en internasjonal standardiseringskomite for fiskeri og akvakultur. ISO-komiteen ISO/TC 234 har siden den gang vært under norsk ledelse.

Bærekraft

Fiskeri og akvakultur skal ikke være ødeleggende for omgivelsene, eller så ressurskrevende at vann-, land- eller bioressurser overutnyttes. Dette er styrende for all standardiseringsaktiviteten på området.

Flytende produksjonsanlegg

Rømming av oppdrettsfisk er svært negativt for næringen, både på grunn av økonomiske tap og fordi rømt fisk er et miljøproblem. Hensikten med standarden NS 9415 for flytende oppdrettsanlegg er å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt og feilbruk. 
Les mer om NS 9415

Landbaserte produksjonsanlegg

Standarden NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk - Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad reduserer faren for rømming av fisk uansett fiskeart og -størrelse.

Standarden ble laget med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets rapport ”Smoltoffensiven 2007” og Rømmingskommisjonens anbefaling om standardisering av settefiskanlegg.
Les mer om NS 9416

Ord og uttrykk i laks- og ørretproduksjon

Enhetlig terminologi reduserer muligheter for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden. Standarden NS 9417 gir enhetlig terminologi og metoder i verdikjeden for laks og regnbueørret og danner basis for konsistent dataregistrering  og bruk av terminologi  gjennom verdikjeden.
Les mer om NS 9417

 

Kvalitetsstandarder

Som fiskeri- og havbruksnasjon utviklet Norge tidlig standarder som stiller krav til næringen. Standard Norge har sammen med Norges sjømatråd utarbeidet standarder for dokumentasjons- og kvalitetskrav til fisk og fiskevarer, blant annet laks, skrei, reker og sjøfryst filet. 

Les mer om kvalitetsstandarder for fisk og sjømat

Miljøovervåking av matfiskanlegg

Gode miljøforhold er nødvendig for at fisken skal vokse og trives i oppdrettsanleggene. Opphoping av fôrrester og ekskrementer resulterer i dårlig vannkvalitet i oppdrettsanlegget, som igjen gir dårlig tilvekst, helseproblemer og sykdom. Standardiserte overvåkingsmetoder gjør det enklere for oppdretterne å drive miljøovervåking av sine anlegg.

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg.

Les mer mer om NS 9410

Klimaspor for sjømat

Nærings- og fiskeridepartementet var initiativtaker til at Standard Norge utarbeidet standarden NS 9418 Klimaspor for sjømat - Produkt-kategoriregler. Standarden setter krav til beregning og dokumentasjon av klimaspor (carbon footprint) for sjømat, enten den stammer fra villfangst eller oppdrett.

Les mer om klimaspor for sjømat

Norsk Standard for fiskeoljer

Standarden NS 9445 Fiskeoljer i triglyseridform (TG) - Krav til sensorisk kvalitet skal gjøre det enklere å oppdage tidlig harskning. Dermed blir det enklere å garantere god smak på fiskeoljen.

Les mer om NS 9445

Sporbarhet av sjømatprodukter

Den europeiske standarden NS-EN 17099 beskriver hvordan fiskekasser og paller skal merkes med etiketter. Etiketten ivaretar krav som stilles i regelverket, men også fra alle aktørene i verdikjeden.Den europeiske standarden er basert på en Norsk Standard (NS 9405).

Les mer om NS-EN 17099

Avfallshåndtering på fiskefartøy

Høsten 2020 startet arbeidet med en ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy. Initiativet kommer fra Norge og en nasjonal speilkomite skal fungere som en ressursgruppe med spesielt ansvar for å fremme norske synspunkter i det internasjonale arbeidet. 

Les mer om avfallshåndtering på fiskefartøy

Vil du påvirke?

Standardene utarbeides i nært samarbeid med næringen selv. Når det skal utvikles en ny Norsk Standard settes det sammen en komité med representanter fra myndigheter, bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, store og små bedrifter som fiskeoppdrettere og utstyrsleverandører, sertifiseringsorgan og konsulentfirmaer.

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene, ta kontakt!

Kontaktpersoner

Mennesker sitter i møte Stefan, Marthe og Javad

Vil du påvirke?

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene?
Ta kontakt med oss

Kurs i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg

Lær hvilke krav som stilles i NS 9415 Flytende akvakulturanlegg og hvordan dette er hjemlet mot NYTEK23. Kurset passer både for oppdrettere og produsenter og leverandører av utstyr til havbruksnæringen.

Les mer og meld deg på

Kurs i NS 9416 Landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Lær deg kravene i NS 9416 for å kunne utføre risikoanalyse og prosjektering samt utarbeide brukerhåndbok og produktdatablad, i tillegg til utførelse og drift. Kurset passer for oppdrettere, prosjekterende foretak og utførende foretak.

Les mer og meld deg på

Relevante standarder

Se alle produkter

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste