Kronikk: Ønsker du et plastfritt hav?

En ny ISO-standard om håndtering av avfall på fiskefartøy blir et viktig verktøy for å oppnå et plastfritt hav. Det skriver tre sentrale aktører i arbeidet: Fiskarlaget, Handelens Miljøfond og Standard Norge.

Publisert
Fiskere på fiskebåt heiser opp fiskenot
Foto: Norges fiskarlag

Av Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond, Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag og Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge 

Marin forsøpling er en stor utfordring, både i Norge og i verden ellers. Det antas at opp mot 10 millioner tonn plast havner i verdenshavene hvert år. Dette er en betydelig trussel mot livet i havet, og dermed også for fiskerinæringa. Samtidig er fiskerinæringa selv en betydelig bidragsyter til problemet. Det er for eksempel estimert at den norske fiskeflåten tilfører havet om lag 380 tonn plastsøppel per år.

Fiskerirelatert plast havner i havet på grunn av vær og vind, ved reparasjon på dekk eller på grunn av uhell eller mangelfulle rutiner. Slik forsøpling kan omfatte alt fra taustumper til tapte fiskeredskaper. Det siste kan også føre til såkalt spøkelsesfiske, ved at redskaper som garn og teiner fortsetter å fangste etter at de er gått tapt. Dette er problematisk i forhold til både dyrevelferd og ressursforvaltning.

Mange ønsker en bedring. Handelens Miljøfond og Norges Fiskarlag har nå en kampanje rettet mot yrkesfiskere. Norges Fiskarlag er samtidig godt i gang med å følge opp en egen handlingsplan mot marin forsøpling. Senter mot marin forsøpling (MARFO), Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet var i fjor sommer også ute med en kampanje mot avkapp som havner på havet.

Det er ingen som er mer avhengige av et rent og rikt hav enn nettopp fiskerne. Norges Fiskarlag ønsker å være en del av løsningen på problemene, og tok derfor initiativ til å utarbeide en egen dedikert ISO-standard for avfallshåndtering om bord på fiskefartøy høsten 2019. Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO bifalt initiativet, og arbeidet startet opp i 2020.

Den nye standarden spesifiserer hvordan en best minimerer, håndterer, behandler og sikrer avfall om bord. I standarden får man også råd om hvordan man kan samhandle med mottaksapparat på land og hva man bør dokumentere. Kort sagt skal standarden hjelpe fiskere til å minimere og ta bedre vare på eget avfall, slik at ytterligere forsøpling unngås.

Standarden omfatter alle fiskefartøy, fra de minste til de aller største. Den har derfor blitt relativt enkel og prinsipiell, og bør kunne utgjøre et godt grunnlag for mer detaljerte nasjonale standarder.

Primærmålgruppen er fiskere og redere, men standarden er også relevant for utstyrsprodusenter, tjenesteleverandører, havner, avfallsmottak, organisasjoner og myndigheter.

Kronikken ble først publisert i Klassekampen 20. mars 2023