Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy – NS-ISO 5020

Standarden NS-ISO 5020 skal forebygge marin forsøpling og annen forurensning, redusere spøkelsesfiske og bidra til at brukte materialer og andre ressurser blir brakt til land for videre utnyttelse.

Fiskegarn ligger på en strand
Foto: iStock

Marin forsøpling, særlig knyttet til plast, er et stort problem som truer et framtidig produktivt hav. Fiskerinæringen selv bidrar vesentlig til forsøplingen. Problemet er globalt, og vi trenger globale løsninger. Det er derfor laget en internasjonal standard i ISO som skal hjelpe fiskerne med å ta vare på eget avfall på best mulig måte, slik at ytterligere forsøpling unngås.

Innholdet i standarden

NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, som er standardens fulle navn, informerer om:

  • Hvilke prinsipper man bør benytte for å få best mulig resultat
  • Hvordan man bør sortere avfall og andre potensielt forurensende stoffer
  • Hvordan man lager en enkel avfallshåndteringsplan
  • Hvordan man håndterer, lagrer, behandler og sikrer avfallet om bord
  • Hvordan man samhandler med mottaksapparat på land
  • Hva man bør dokumentere
  • Felles terminologi på dette fagområdet

Standarden legger til rette for omlegging til sirkulær økonomi, med gjenbruk av produkter, komponenter, materialer og emballasje.

Utviklingen av standarden, som har skjedd globalt i regi av ISO og nasjonalt i regi av Standard Norge, er finansiert av Norges Fiskarlag, Norsk Villfisk, Fiskernes agnforsyning og Handelens miljøfond.

Standarden er rettet mot fiskere, fiskebåtredere, leverandørnæring til fiskeriene, konstruktører av utstyr, frivillige organisasjoner, myndigheter og mottaksapparat for avfall på land.

Relevante standarder

Se alle produkter