Miljøovervåking av matfiskanlegg – NS 9410

Denne standarden beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg.

Gode miljøforhold er nødvendig for at fisken skal vokse og trives i oppdrettsanleggene. Opphoping av fôrrester og ekskrementer resulterer i dårlig vannkvalitet i oppdrettsanlegget, som igjen gir dårlig tilvekst, helseproblemer og sykdom. Akvakulturdriftsforskriften og tildelingsforskriftene fra Nærings- og fiskeridepartementet pålegger oppdretterne å drive miljøovervåking av sine anlegg gjennom standardiserte overvåkingsmetoder.

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg. Ved å følge miljøpåvirkningen regelmessig kan utviklingen korrigeres dersom den går i uønsket retning.

Standarden er internasjonalisert, og ISO har utgitt en mer overordnet og generisk standard til bruk i andre deler av verden der man ikke tidligere har brukt standarder for slik miljøovervåking.

Relevante standarder

Se alle produkter