Miljøovervåking av matfiskanlegg – NS 9410

Denne standarden beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg.

Gode miljøforhold er nødvendig for at fisken skal vokse og trives i oppdrettsanleggene. Opphoping av fôrrester og ekskrementer resulterer i dårlig vannkvalitet i oppdrettsanlegget, som igjen gir dårlig tilvekst, helseproblemer og sykdom. Akvakulturdriftsforskriften og tildelingsforskriftene fra Nærings- og fiskeridepartementet pålegger oppdretterne å drive miljøovervåking av sine anlegg gjennom standardiserte overvåkingsmetoder.

Standarden NS 9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg beskriver en metode for måling og overvåking av bunnforhold i oppdrettsanlegg. Ved å følge miljøpåvirkningen regelmessig kan utviklingen korrigeres dersom den går i uønsket retning.

Standarden er internasjonalisert, og ISO har utgitt en mer overordnet og generisk standard til bruk i andre deler av verden der man ikke tidligere har brukt standarder for slik miljøovervåking.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i flytende og landbaserte akvakulturanlegg

Kursene gir deltakerne bedre innsikt i kravene i standardene NS 9415 og NS 9416, og har vært etterspurt av næringen. Kurset holdes av dyktige fagpersoner og åpner for nyttige diskusjoner med kolleger i næringen.

Les mer om kursene

Få kontroll på næringsmiddelfarer med ISO 22000

Manglende kontroll på næringsmiddelfarer hos matprodusenter kan forårsake sykdom og dødsfall. Trenger du råd om ulike risikometoder som benyttes for å styre de ulike farene? Dette kan våre rådgivere i Standard Norge bistå med.

Les mer om rådgiving i ISO 22000