Universell utforming

Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet. I dag inngår universell utforming som fokusområde i mange av Standard Norges aktiviteter, og standardiseringsarbeidet innenfor universell utforming foregår både på nasjonalt og internasjonalt plan.

Fot trakker ved siden av ledelinje i bakken
Foto: Tourrenc

Standard Norge har utarbeidet en handlingsplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming. I handlingsplanen har vi identifisert en rekke områder der det er viktig å få etablert standarder. Avhengig av finansiering er det etablert flere standardiseringskomiteer som har fått mandat til å etablere standarder innenfor de prioriterte områdene (se under menypunktene til venstre).

Standard Norge utarbeider standarder på mange forskjellige områder når det gjelder universell utforming:

 • bygninger og anlegg, herunder publikumsbygninger og boliger
 • lydforhold i bygninger
 • reiselivsmål
 • skilting
 • uteområder
 • IKT, herunder tilgjengelige formater for elektroniske dokumenter og tilgjengelige selvbetjeningsautomater
 • brukermedvirkning innenfor IKT
 • tjenestesektoren
 • transport, herunder jernbane og andre områder.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Innføringen av en diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) stiller krav til utformingen av produkter og tjenester i samfunnet. I forarbeidene til loven la regjeringen stor vekt på standardisering som virkemiddel i arbeidet for universell utforming. Skal man oppfylle kravene, er det nødvendig at det blir utarbeidet standarder som sier noe om hvordan man gjennomfører dem.

Tett dialog med myndighetene

Standarder er anvendelige verktøy fordi de spesifiserer krav til varer, byggverk, omgivelser og tjenester slik at alle får likeverdig tilgang til dem. Økt bruk av standarder for universell utforming bidrar til en enklere hverdag for alle, inklusive eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Standard Norge er i tett dialog med ansvarlige myndigheter om standarder og bruken av dem i forbindelse med universell utforming.

Strategisk rådgivningsgruppe for universell utforming – SAGA

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har opprettet en strategisk rådgivningsgruppe, SAGA (Strategic Advisory Group on Accessibility) som skal arbeide med å inkludere universell utforming i alt relevant standardiseringsarbeid. Arbeidet er basert på EUs mandat M473 og består av flere prosjekter:

 • Identifisere prioriterte områder for revisjon av standarder for universell utforming.
 • Utarbeide en arbeidsplan med prioriteringer og tidsplan for implementering av prinsippene for universell utforming.
 • Utarbeide en sjekkliste om prinsippene for universell utforming for bruk i standardiseringskomiteer.
 • Bistå med igangsetting av minst to nye standardiseringsprosjekter for universell utforming og utarbeide en horisontal standard som beskriver hvordan prinsippene for universell utforming skal ivaretas i utarbeidelse av varer og tjenester.

Sekretariatet for SAGA er plassert i Standard Norge og det er norsk leder for gruppen.

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Haakon Heyerdahl

  Haakon Heyerdahl

  Prosjektleder 901 52 034
 • Merete Fadler

  Merete Fadler

  Prosjektleder 404 35 320
 • Anders Hella Bjerke

  Anders Hella Bjerke

  Prosjektleder 902 84 184
 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter