Tilgjengelige reiselivsmål

Prinsippene om universell utforming og tilgjengelighet for alle møter stadig større forståelse i samfunnet. Det betyr at varer og tjenester, byggverk og uteområder utformes slik at de kan brukes i så stor utstrekning som mulig av alle mennesker, også personer med nedsatt funksjonsevne.

Både internasjonalt og i Norge er det stor oppmerksomhet knyttet til tilrettelegging av reiselivstilbud og -aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne. Reiselivsnæringen ser et voksende marked. Undersøkelser viser at rundt 50 millioner europeere har en eller annen funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging ved reiser.

Den norske standarden NS 11010 Tilgjengelige reiselivsmål - Registrering av prioriterte krav og anbefalinger fra 2011 skal bevisstgjøre og øke graden av kunnskap om tilgjengelighet i eksisterende lokaler og blant ansatte i reiselivsnæringen.

Standarden er utarbeidet av en komité i Standard Norge bestående av representanter for Deltasenteret, VisitOslo, Blindeforbundet, ScandicHotels, Bryggens Museum, Hørselshemmedes Landsforbund, Døveforbundet, Fetsund Lenser, NHO Reiseliv og Norges Handikapforbund.

OBS: Standarden ble trukket tilbake i 2015 og ikke erstattet av en ny utgave.

Verktøy for reiselivsbedrifter

NS 11010 er revidert én gang og ble første gang utgitt i 2008. Standarden skal kunne brukes som et selvstendig verktøy for å kartlegge tilgjengelighet i eksisterende reiselivsmål og er tenkt brukt som grunnlag for NHO Reiselivs kvalitetssikringssystem for overnattingsbedrifter. Standarden kan brukes av alle reiselivsmål som tilbyr overnatting, servering av mat og drikke, og opplevelser av permanent karakter. Krav til merking av friluftsområder er ikke definert i standarden.

Minimum av prioriterte tilgjengelighetskrav

NS 11010 skal bidra til at virksomhetene gjennomfører et minimum av prioriterte krav for de fire kategorier funksjonsnedsettelse: bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og astmatikere/allergikere.

For å oppnå et godt resultat er det viktig med god intern forståelse og samarbeid med funksjonshemmedes interesseorganisasjoner. Standarden anbefaler at en kartlegging gjøres i samarbeid med medlemmer av det kommunale rådet for funksjonshemmede. På steder der slike råd ikke finnes, anbefales det å kontakte lokallagene av funksjonshemmedes organisasjoner.

Sjekkliste

NS 11010 inneholder en sjekkliste som kan benyttes for å gjennomgå graden av tilgjengelighet i egen virksomhet. Sjekklisten består av spørsmål om den fysiske utformingen av virksomheten og de nærmeste uteområdene.

Listen er et verdifullt hjelpemiddel for en systematisk gjennomgang av virksomheten for å avdekke forhold som kan eller bør forbedres. Den har ja/nei svaralternativer med egne felt for kommentarer. De første spørsmålene er knyttet til uteareal og tar for seg parkering og atkomstvei. De neste spørsmålene handler om inngangspartiet og rom og elementer inne. I tillegg til sjekklisten gir standarden en del anbefalinger som skal bidra til ytterligere økt kvalitet for de fire brukergruppene.

Standarden er trukket tilbake

Standarden ble trukket tilbake i 2015 og ikke erstattet av en ny utgave.