Universell utforming av byggverk – NS 11001

NS 11001 er et viktig verktøy for spesifisering av krav til bygninger og bygde omgivelser i henhold til samfunnets behov. 

NS 11001-1 og NS 11001-2 omhandler universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger, boliger og tilliggende felles uteområder, som opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst.

Standardene angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.

Standarden kommer i to deler:

  • NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids– og publikumsbygninger
  • NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger

Hva er universell utforming av bygninger?

Standardene er basert på FN-konvensjonens definisjon av universell utforming (Convention on the Rights of Persons with Disabilities). Definisjonen ble vedtatt i FN i desember 2006 og ratifisert av Norge i 2013:

«Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming.»

Det er viktig å ha en grunnforståelse for utfordringene som ligger i å utforme bygninger som skal kunne brukes av alle. Grunnforståelsen bør inkludere alle ledd i verdikjeden, fra oppdragsgiver til utførende og driftsansvarlige.

 

Hvorfor har standardene krav som avviker noe fra byggteknisk forskrift (TEK17)?

TEK17 inneholder minstekrav til utførelse. Standardene stiller krav som er noe mer utfyllende og gir anbefalinger som er gitt av en komité bestående av både brukerorganisasjonene og alle ledd i BAE-næringen. Bestemmelser knyttet til luminanskontrast og akustikk er formulert mindre kategorisk. Dette har sammenheng med kompleksiteten i temaene og at det må løses i hvert enkelt tilfelle.

I NS 11001 del 1, punkt 9.3.2 fokuseres det på rom med særskilte akustiske behov. Dette gjelder særlig undervisningslokaler, større arbeidsrom og myldreområder. Det anbefales å vurdere brukt lydklasse B som angitt i NS 8175:2012, punkt 7, 11 og 12.

For å oppnå lydklasse B kreves det nøye planlegging i samarbeid med akustiker.

Vær oppmerksom på formuleringer som «skal prosjekteres med» eller «skal prosjekteres som». Hensikten med formuleringen er å påpeke at kvantitative krav er basert på teoretiske beregnete krav. Resultatene av beregningene kan i praksis bli svært forskjellige. For eksempel kan man ikke garantere en luminanskontrast på 0,8 når dagslysinntak og belysning varierer med årstiden og været.

NB: Denne informasjonen knyttet opp mot TEK17 ble skrevet i 2018 og det kan forekomme endringer i TEK17 som avviker fra denne informasjonen. 

Hvem bør bruke NS 11001?

Hovedmålgruppen for standardene er planleggere og prosjekterende tilknyttet bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE).

Prosjekterende bør gjøre oppdragsgiverne oppmerksom på mulighetene og kvalitetene som ligger i bruk av standardene. Dersom standardene følges opp, vil det kunne gi en lengre brukshorisont enn konsekvensen av forskriftenes krav.

Bygningseier/oppdragsgiver bør bruke standardene med fokus på både bruker- og driverperspektivet. På den måten tilrettelegges det for flere brukergrupper, og det vil styrke eiendommens brukerverdi og brukstid.

Forbrukere kan med fordel bruke standardene som referansedokumenter for å fremme gode brukerløsninger.

Relevante standarder

Se alle produkter

Veiledning

Se alle produkter