Universell utforming av IKT

Universell utforming av IKT innebærer at hovedløsninger for IKT-relaterte varer og tjenester utformes slik at flest mulig kan benytte seg av dem uten behov for tilpasning. Målet er at alle skal ha likeverdig tilgang til IKT-løsninger som i vårt samfunn har økende betydning for tilgjengelighet til arbeid, utdanning og sosialt liv. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet.

Standard Norge har to standardiseringskomiteer som utarbeider nye norske standarder på området. Komiteen har representanter fra IKT-utvikling, ekspertorganer, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter.

De to komiteene har utviklet tre norske standarder:

NS 11021 gir anvisninger for hvordan man best oppmerker elektroniske tekstdokumenter, som presenteres på mange plattformer. I dag legges det ofte ut dokumenter i format som ikke kan leses for eksempel av blinde med skjermleser. Standarden viser hvordan man sikrer at slike dokumenter er tilgjengelige for alle. Den er viktig for saksbehandlere og andre som utformer og utgir dokumenter i elektronisk format.

NS 11022 angir krav til fysisk utforming og brukerdialog for automater til allmenn bruk. I dag møter mange barrierer når de skal bruke automatene pga. utilgjengelige tekniske løsninger (som "touchscreen") og fysisk utforming (som betjeningshøyde). Standarden er nyttig for alle produsenter og utviklere av automater.

NS 11040 gir en systematisk gjennomgang av prosessen for brukermedvirkning, knyttet til planlegging og utvikling av varer og tjenester. Ofte blir produkter presentert for brukerne etter at de er ferdig utviklet og mange problemer som oppstår kunne vært unngått ved tidlig brukermedvirkning. Standarden kan også brukes på andre områder for å sikre god brukermedvirkning både på system- og individnivå. Standarden er nyttig for alle som utvikler varer og tjenester rettet mot allmennheten.

Offentlige anskaffelser

Standard Norge tar aktivt del i arbeidet med å utvikle europeiske standarder og andre dokumenter knyttet til EU-mandatet M376 Universell utforming av IKT i forbindelse med offentlige anskaffelser. Dette arbeidet blir snart avsluttet, og i begynnelsen av 2014 vil det komme en europeisk standard, EN 301 549, som skal sikre likeverdig tilgang til offentlige nettsteder og IKT. I tillegg kommer veiledninger og annet støttemateriell rettet mot ansvarlige for offentlige anskaffelser av IKT, og en elektronisk "verktøykasse" som gir tilgang til dokumentasjonen.

eLæring og standardisering

I den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO finnes det en arbeidsgruppe som tar seg av forhold rundt kultur, språk og funksjon. Den har utviklet en serie standarder knyttet til eLæring og utdanning (ISO/IEC 24751-1, -2 og -3 ITLET – Individualized adaptability and accessibility in e-learning, education and training). Standard Norge har ansvaret for den internasjonale komiteen som denne arbeidsgruppen tilhører.

Tilgjengelighet

Under ISO-komiteen for IKT (ISO/IEC JTC 1) er det en egen arbeidsgruppe for tilgjengelighet til informasjonsteknologi (Special Working Group Accessibility, SWGA). Denne arbeidsgruppen utarbeider en rapport om tilgjengelighet på området. Den er også rådgivende organ for andre deler av IKT-komiteen, og for ISO og IEC (International Electrotechnical Committee).

NS 11021

Se alle produkter

NS 11022

Se alle produkter

NS 11040

Se alle produkter

Rapport

I 2010 utarbeidet Standard Norge en raport om samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web.

Les rapporten