Universell utforming av tjenester

NS 11030 er Norsk Standard for likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. Målsettingen for universell utforming er å sikre alle likeverdig tilgang til tjenester, og handler om krav både til infrastrukturen knyttet til tjenestene og tjenesteutøvelsen.

Standardens fulle navn er NS 11030 Universell utforming – Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. Standarden ble lansert i 2013 og er utgangspunktet til en rekke standarder for universell utforming.

Det er viktig at innkjøpere av tjenester stiller krav om at utviklere, designere og produsenter tar hensyn til forbrukernes ulike funksjonsnivåer når de utformer og planlegger tjenestetilbud. Universell utforming og likeverdig tilgang bør vektlegges på linje med andre kriterier, som for eksempel pris. Det kan gis rom for at tilbyderne viser kreativitet for å sikre at tjenesten er brukbar for så mange forbrukere som mulig.

Samtidig som samfunnet i økende grad bygger på automatisk leveranse av varer og tjenester, kan ulike barrierer hindre at enkeltpersoner får benytte seg av disse tjenestene. Behovet for å fjerne barrierer krever universell utforming og valg av løsninger som gir likeverdig tilgang til tjenestene. Dette viser et tydelig behov for en Norsk Standard for universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester.

Likeverdig tilgang til tjenester for alle

NS 11030 ser på hvordan man utøver tjenester på en slik måte at alle har likeverdig tilgang til dem.

Tjenester av ulike typer formidles ofte i et format som ikke er tilgjengelig for alle, for eksempel kan personalet mangle nødvendig opplæring. Ved siden av krav til universell utforming av de fysiske rammene rundt tjenestene, som bygninger, skranker og IKT-løsninger, inkluderer standarden også informasjons- og kommunikasjonstiltak og personlig service for å sikre alle likeverdig tilgang til en tjeneste.

Standarden tar opp prosessen rundt planlegging og utvikling av tjenester, brukermedvirkning, opplæring og evaluering av tjenester etter kravet om likeverdig tilgang.

Bredt forankret arbeid

Arbeidet er støttet av Barne- likestillings- og integreringsdepartementet. Komiteen er sammensatt av representanter for KS, Fredrikstad kommune/KS, Forbrukerrådet, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Deltasenteret, Funka Nu og Virke.

Hvem vil ha nytte av standarden?

Målgruppen for NS 11030 er offentlige og private tjenesteytere, tjenesteleverandører og kjøpere av tjenester. Eksempel kan være de som er ansvarlige for offentlige anskaffelser av tjenester, utviklere av ulike typer tjenester og standardiseringskomiteer som skal utarbeide standarder for spesifikke tjenestesektorer.

Komité for universell utforming av tjenester

Standard Norge gjorde i 2009 en utredning om status for standardisering på tjenesteområdet med relevans for universell utforming og tilgjengelighet.

På bakgrunn av utredningen opprettet Standard Norge i 2010 en komité som har utarbeidet denne overordnete standarden for universell utforming av tjenester.

NS 11030

Se alle produkter