Universell utforming til tjenester innen handel og finans

Standardene NS 11034 og NS 11035 omhandler universell utforming og tilgjengelighet innen handel og finans slik at alle skal kunne ha likeverdig tilgang til slike typer tjenester.

NS 11034 Tilgjengelighet til finanstjenester

Universell utforming av finanstjenester stiller krav til utforming av tjenestene slik at alle skal kunne benytte seg av dem. Universell utforming på dette området er en viktig del av arbeidet for likeverdig tilgang til viktige samfunnstjenester. Løsningene skal sikre god og enkel tilgang, at personvernhensyn skal være godt ivaretatt og at tjenesteutøverne skal ha riktig kompetanse.

Standarden beskriver en prosess for kvalitetsstyring og angir krav til varer og tjenester for å sikre at disse er tilgjengelig for alle. Løsningene skal være utformet på en slik måte at flest mulig kan benytte finanstjenester uten hjelp. Dette omfatter også tilrettelegging ved hjelp av menneskelig assistanse, når universell utforming av det fysiske miljøet ikke strekker til.

Standardens fulle navn er NS 11034 Universell utforming – Tjenester – Tilgjengelighet til finanstjenester.

NS 11035 Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel

Universell utforming og likeverdig tilgang til tjenester i detaljhandel stiller krav til både netthandel og handel i butikk. Både i fysiske lokaler og på nett stilles det krav til samhandling mellom selger og kunde, og det er i økende grad et flytende skille mellom nettbutikker og fysiske butikker. Flere nettbutikker åpner fysiske butikker for å tilfredsstille krav til tilgjengelighet, og samspillet mellom det fysiske og digitale blir stadig mer avansert. Grensesnittet skal være mest mulig likt mellom fysiske butikker, datamaskiner og i mobilapplikasjoner.

Standardens fulle navn er NS 11035 Universell utforming – Tjenester – Likeverdig tilgang til tjenester innen detaljhandel.

En hel serie standarder

Begge disse standardene er en del av en serie som omhandler universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester på spesifikke områder. Utgangspunktet for serien er NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. Den stiller generiske krav til hvordan tjenester skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem. Den omfatter krav til fysiske rammer rundt tjenesteutøvelsen, inkludert informasjons- og kommunikasjonsstiltak og personlig service på området publikumsrettet tjenesteutøvelse. De andre standardene i serien beskriver spesifikke områder etter mønster av NS 11030.

NS 11034

Se alle produkter

NS 11035

Se alle produkter

NS 11030

Se alle produkter