Universell utforming av uteområder

Norsk Standard for universell utforming av opparbeidete uteområder skal bidra til at alle kan ta del i utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon og sosialt samvær. Standarden omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Den er et viktig verktøy både for tiltakshavere, planleggere, prosjekterende og utførende.

Standard Norge fastsatte den norske standarden NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger i desember 2011. Standarden kan brukes som underlag for virksomhetenes strategier og handlingsplaner for universell utforming og som underlag for avtaler og kontrakter.

Helhetlig tilnærming

NS 11005 tar for seg opparbeidete uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder, og samferdselsanlegg. Den inneholder krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. Standarden understreker at sammenhengen mellom ulike tiltak skal vektlegges og sees i en helhet. Dette er en forutsetning for å oppnå universell utforming.

Det er et krav i standarden at universell utforming vektlegges i hele tiltakets livsløp, både i planlegging og prosjektering og ved valg av løsninger, produkter og utførelse. Standarden omfatter imidlertid ikke krav til skjøtsel, drift og vedlikehold. Standarden inneholder også anbefalinger som bidrar til økt tilgjengelighet der universell utforming ikke kan oppnås. For å bidra til økt kunnskap om og forståelse for betydningen av universell utforming inneholder standarden noe mer informasjon enn det som er vanlig i en standard.

Strukturen i plan- og bygningsloven (pbl) og Byggteknisk forskrift (TEK10) er lagt til grunn i arbeidet med standarden så langt det har vært hensiktsmessig, men standarden dekker flere områder og temaer enn det pbl og TEK10 gjør.

I tillegg til tiltakshavere, planleggere, prosjekterende og utførende, er målgruppen for standarden forvaltere, fagmiljøer og ulike brukergrupper.

Bredt sammensatt komité

Standarden er utviklet av standardiseringskomiteen SN/K 289 Universell utforming av uteområder. Komiteen er sammensatt av representanter fra forskjellige myndigheter, næringsliv, brukere, foreninger og interesseorganisasjoner. Komiteens leder og nestleder er henholdsvis er Karen K.P. Gunleiksrud og Morten Dåsnes.

Tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming

Arbeidet med standarden startet i februar 2008. Prosjektet har vært et tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming og vært finansiert med bidrag fra Miljøverndepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet, Husbanken og Deltasenteret.

Standard Norge og universell utforming

I standarder spesifiseres krav til produkter, bygninger, omgivelser og tjenester i henhold til næringslivets, myndighetenes og organisasjoners behov og ønsker. Det er derfor viktig at også krav knyttet til universell utforming inngår i standardene. Standard Norge har utarbeidet en handlingsplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming. I handlingsplanen har vi identifisert en rekke områder der det er viktig å få etablert standarder.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2009) stiller krav til utformingen av varer og tjenester i samfunnet, og Standard Norge er i tett dialog med ansvarlige myndigheter om hvordan standarder for universell utforming kan bidra som viktige verktøy i dette arbeidet.

Mer informasjon

TEK 10 – Byggteknisk forskrift (lenke til Lovdata)

Merknad: Etter at standarden ble laget, har det kommet en ny utgave av byggteknisk forskrift (TEK17)

Relevante standarder

Se alle produkter