Universell utforming i grunnskolen

Kommuner forventer at prosjekterende oppfyller minstekrav til universell utforming i byggeforskriftene (TEK), men har sjelden høyere ambisjoner enn det. Med dette som bakgrunn har Standard Norge gitt oppdrag til SINTEF om å utrede skolers og kommuners bruk av standarder og andre normerte dokumenter for universell utforming. Her kan du laste ned rapporten fra utredningen.

Årsakene til at kommuner forventer at prosjekterende oppfyller minstekrav til universell utforming i byggeforskriftene, men sjelden har høyere ambisjoner enn det, kan være at de for eksempel har en tradisjonell forståelse av universell utforming, begrenset tilgang til spisskompetanse og det er tidspress i prosjekteringsfasen.

Grunnleggende endringer i plan- og bygningsloven med forskrifter i 2010 gir tilsynelatende klare rammer for universell utforming i offentlige bygg. Så langt ser det imidlertid ikke ut til at verken økt bevissthet om universell utforming eller pliktoppfyllende etterlevelse av byggeforskriftene (TEK) kan garantere for at nye skolebygg og utearealer blir utformet slik at de legger til rette for likeverdig deltakelse for alle. Man antar at bruk av standarder kan bidra til en mer systematisk kvalitetsforbedring i norske grunnskoler, og at det kan benyttes til evaluering og etterprøving av skolene i etterkant.

I utredningen foreslås det videreutvikling av standardiserte verktøy for å øke brukskvaliteten i skolebygg. Det kan for eksempel være å utarbeide en standard som gir anbefalinger om nødvendig kompetanse for universell utforming i ulike faser av byggeprosessen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har finansiert prosjektet. Ønsker du mer informasjon kan du kontakte Anna Solnørdal i Standard Norge.

Last ned rapporten fra utredningen:

Universell utforming i grunnskolen – Bruk av standarder i kommunene (PDF)

Standardene som er nevnt i rapporten, er listet opp nedenunder. I en rekke tilfeller henviser byggteknisk forskrift (TEK) til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarder.