Universell utforming i reisekjeden

Standard Norge har utarbeidet en elektronisk veiledning som er et omfattende oppslagsverk i alt som angår universell utforming knyttet til reisekjeden. Veiledningen er aktuell for de som er ansvarlig for offentlige anskaffelser på transportområdet som leverandører, produsenter av transportrelatert materiell og interesseorganisasjoner.

Reisekjeden omfatter informasjon om transportalternativer og informasjon om tilgjengelighet på de ulike leddene som reisekjeden består av og som en reisende vil forholde seg til under reisen. Dette kan være alt fra IKT og informasjonsformidling; reisen til og fra stasjoner og flyplasser (uteområder, veier); eventuelle opphold på stasjoner, holdeplasser (infrastruktur); billettering (selvbetjeningsautomater) og til selve transportmiddelet (buss, tog, fly, båt og ferge).

For kollektivtransport består reisekjeden av mange ledd og et brudd i kjeden innebærer at ett eller flere elementer i kjeden ikke blir tilgjengelig, spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Prosjektet universell utforming av reisekjeden

Prosjektet universell utforming av reisekjeden består av tre faser der fase 1 var utarbeidelse av en rapport om status for standardisering relevant for universell utforming av reisekjeden, utarbeidet av Standard Norge i 2010. Utarbeidelsen av den elektroniske veiledningen var fase 2 og ble ferdig i 2012. Fase 3 vil være å sette ned en standardiseringskomité som skal utarbeide blant annet en overordnet standard for universell utforming av de ulike elementene i reisekjeden.

Elektronisk veiledning

Den elektroniske veiledningen har seks hovedområder og generell informasjon om universell utforming. Hovedområdene er:

  • Reiseinformasjon og billettsystemer
  • Passasjerrettigheter og assistanse
  • Utforming drift og vedlikehold av veier
  • Stasjoner, knutepunkt, bygg og terminaler
  • Transportmidler
  • Tjenester

OBS: Reisekjeden.no er for tiden utilgjengelig. Portalens framtid er til vurdering.

Veiledningen har et omfattende sett av lenker til ulike nettsteder der man finner andre veiledninger, håndbøker, lover, forskrifter, standarder og annen informasjon. Hver lenke har en introduserende omtale som viser hva man vil finne på nettstedene. Det vil gjøre det enkelt for produsenter og leverandører av varer og tjenester til det offentlige og de som er ansvarlig for offentlige anskaffelser, å finne fram til nødvendig informasjon til f.eks. å lage et anbud med kravspesifikasjon.

Interesseorganisasjoner og andre interesserte vil finne informasjon om regelverk når det gjelder passasjerrettigheter og produsenter vil enkelt få en oversikt over gjeldende internasjonale og nasjonale standarder som er relevant for deres næringsområde.

Veiledningen ble utarbeidet som en del av Nasjonal transportplan 2010-2019 (St.meld.nr.16 (2008-2009), og prosjektet er finansiert av Samferdselsdepartementet. Etter at den norske veiledningen nå er ferdig vil det bli utarbeidet en nordisk veiledning i samarbeid med relevante organer i de nordiske land.

Det er opprettet en referansegruppe for prosjektet, der det er representanter for Statens Vegvesen, Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Avinor, Deltasenteret, NSB, NHO Reiseliv, Statens råd for likestilling av funksjonshemmede og Samferdselsdepartementet.