Universell utforming og digitalisering

Målet med standardene NS 11038 Tingenes internett og NS 11039 Smartbyer er å forbedre eldre og personer med funksjonsnedsettelsers situasjon i samfunnet, både når det gjelder å kunne forbli i arbeidslivet, delta aktivt i det digitaliserte samfunnet og legge til rette for behov.

NS 11038 Tingenes internett

Standarden angir krav til universell utforming for å sikre likeverdig tilgang til teknologi som omfattes av tingenes internett. Dette gjelder særlig krav knyttet til teknologi med et brukergrensesnitt for personer over 65 år og personer med nedsatt funksjonsevne. Med tingenes internett mener man gjenstander som kobles til internett og gjør dem smarte.

I tillegg til at NS 11038 bidrar til å sikre likeverdig tilgang til det digitaliserte samfunn for alle, vil standarden gi forutsigbarhet for bestillere og leverandører av tekniske løsninger og arbeidsgivere. Det kan også brukes som grunnlag for felles nasjonale krav fra offentlige myndigheter i forbindelse med anskaffelser eller utvikling av relevante produkter.

NS 11038 bør ses i sammenheng med NS 11039 som omhandler universell utforming for å sikre likeverdig tilgang til teknologi som brukes i smartbyer.

Standardens fulle navn er NS 11038 Universell utforming og digitalisering – Tingenes internett.

NS 11039 Smartbyer

Standarden angir krav for å sikre likeverdig tilgang til teknologi som brukes i smartbyer gjennom universell utforming. Med smartbyer menes byer der det brukes digital teknologi for å gjøre byene til bedre steder å bo, leve og arbeide i - blant annet gjennom løsninger for navigasjon, oppfølging og sporing, inklusive personvernaspekter.

NS 11039 bidrar til hvordan man kan sikre at teknologien er utformet slik at alle kan benytte den, uansett forutsetninger. Ulike forutsetninger kan være relatert til alder, nedsatt funksjonsevne, personlig økonomi, kultur eller etnisitet.

Målgruppen for standarden er beslutningstakere, designere, leverandører, utviklere, organisasjoner av brukere, innkjøpere og andre.

NS 11039 bør ses i sammenheng med NS 11038 som tar opp krav til utforming og design av produkter generelt innen tingenes internett.

Standardens fulle navn er NS 11039 Universell utforming og digitalisering – Smartbyer.

Komiteen

Standardiseringskomiteen SN/ 592 Aldrende befolkning, universell utforming og digitalisering har utarbeidet NS 11038 og NS 11039. Komiteen arbeider med standarder på områder som berører digitalisering i samfunnet og hvordan man sikrer likeverdig tilgang for alle til produkter og tjenester på de viktigste områdene.

Med i standardiseringskomiteen er representanter for blant andre Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Helsedirektoratet, DOGA, Norsk Regnesentral og interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser. Universell Utforming AS deltar med prosjektleder for arbeidet.

Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Relevante standarder

Se alle produkter