Eurokoder

Under planlegging, prosjektering, utførelse og verifikasjon av bygg- og anleggskonstruksjoner er det behov for standarder. Dette er standarder for ulike materialer, produkter og konstruksjonstyper som er nødvendig for dokumentasjon av egenskaper og utførelse av nye og eksisterende konstruksjoner.

Bygger ståltak på Gardermoen

Eurokoder er en felles europeisk serie standarder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål. Byggverk defineres som alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid, dvs. at både bygg- og anleggskonstruksjoner er inkludert.

Neste generasjon eurokoder

En ny generasjon eurokoder forventes å være ferdig i 2027-2028. De ulike delene blir imidlertid ferdige tidligere, og sendes fortløpende på høring. Her finner du en oversikt over når de nye utgavene av eurokodene forventes å være ferdige.

Gjeldende eurokoder

Eurokodene er en forutsetning for dokumentasjon av en rekke produkter etter byggevaredirektivet. Standardene forutsettes også benyttet for å dokumentere konstruksjoners sikkerhet etter byggeforskriftens krav. Eurokodene med nasjonale tillegg har erstattet tidligere nasjonale standarder for konstruksjonsteknikk, og alle eurokodene har blitt Norsk Standard.

Det er i alt ti Eurokoder:

Hver Eurokode, med unntak av NS-EN 1990, er igjen inndelt i flere underdeler. De fleste har en underdel for ”allmenne regler og regler for bygninger” og en for ”brannteknisk dimensjonering”. I tillegg er det underdeler knyttet til ulike byggverkstyper som broer, siloer og beholdere, tårn og master. Hele serien med Eurokoder består av til sammen 59 deler og ca. 5 000 sider. De mest sentrale delene er oversatt til norsk.

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk dreier seg tradisjonelt om prosjektering og utførelse av konstruksjoner. I dette arbeidet er det behov for kunnskap om de materialene og produktene som brukes. Det er et betydelig antall standarder på konstruksjonsområdet, dvs. standarder for materialer, produkter, prøvemetoder, utførelse og prosjektering. Mange nasjonale standardene har blitt faset ut og erstattet av felles europeiske standarder.

For prosjektering gjelder de felles europeiske Eurokodene med nasjonale tilleggsbestemmelser. Det er egne europeiske standarder for utførelse av betong (NS-EN 13670 + NA) og stålkonstruksjoner (NS-EN 1090). I tillegg finnes det også europeiske standarder for utførelse av ulike typer geotekniske arbeider. Byggematerialer, byggeprodukter og prøvemetoder innenfor konstruksjonsområdet dekkes av et stort antall standarder. Disse er også i all hovedsak felles europeiske standarder.

Nasjonale prosjekteringsbestemmelser

Eurokodene gir felles prosjekteringsregler i Europa. Samtidig er områder som sikkerhet, bestandighet, ressursbruk innenfor byggevirksomheten, og klimatiske og geografiske forhold, nasjonale anliggende som skal kunne bestemmes på nasjonalt nivå. For å muliggjøre dette er det gitt åpning for nasjonalt bestemte parametere (NDP). Disse skal gis i et eget nasjonalt tillegg (NA) til hver av eurokodene.

Samtidig som Eurokodene åpner for nasjonale bestemmelser på gitte punkter, gis det føringer for hva som bør velges ved at det for hver nasjonalt bestembar parameter er gitt anbefalte verdier. I de 58 delene er det gitt til sammen vel 1000 slike parametere. Erfaringene tilsier at vi i Norge, slik tilfellet er i mange andre land, i minst 70 - 80 % av tilfellene vil velge å benytte de anbefalte verdiene.

Det er et grunnleggende krav om at man ved prosjektering av konstruksjoner og ved bruk av produkter der styrke og andre bruksegenskaper dokumenteres ved hjelp av beregninger, skal benytte Eurokoder med de nasjonalt bestemte parametere som er gjeldende på bruksstedet. Det vil si at for konstruksjoner i Norge skal norske verdier benyttes uavhengig av hvor prosjektering eller produksjon foregår. Det er samtidig slik at de angitte anbefalte verdier ikke kan benyttes i stedet for eller til erstatning av de nasjonalt fastsatte parametere.

Sammenheng med norsk regelverk

I henhold til tekniske forskrifter (TEK) til plan- og bygningsloven (pbl) kan reglene i pbl og TEK anses oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse i samsvar med Norsk Standard/Eurokodene i serien NS-EN 1990 til NS-EN 1999. Det er da forutsatt at standardenes nasjonale tillegg med de nasjonalt bestemte parameterne legges til grunn for prosjekteringen.

Her finner oppdaterte standardsamlinger, inkludert nasjonale tillegg, for de ulike eurokodene

Kontakter

 • Dag Burgos

  Dag Burgos

  Fag- og personalleder, Team konstruksjon og byggevarer 464 20 655
 • portrett av Tania Wåge Leporowski

  Tania Wåge Leporowski

  Leder markedsutvikling, Team konstruksjon og byggevarer 926 40 922
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Standardsamlinger med Eurokoder

Se alle produkter

Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10

Dette kurset tar sikte på å bidra til mer ensartet praksis, og vil gi deg bedre kjennskap til hvordan kontroll etter NS-EN 1990+NA kan utføres, i egen virksomhet og i kontrolloppdrag for andre bedrifter.

Les mer og meld deg på