NS-EN 1991 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner

Eurokode 1 angir bestemmelser for påvirkninger (laster) på konstruksjoner. Geotekniske laster og jordskjelvpåvirkninger er ikke inkludert i NS-EN 1991, men bestemmes etter hhv. NS-EN 1997 og NS-EN 1998. Alle delene av NS-EN 1991 har egne nasjonale tillegg (NA) med nasjonale bestemmelser.

Påvirkningene bestemmes for aktuelle "lastsituasjoner" i samsvar med NS-EN-1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner, og konstruksjoner prosjekteres deretter iht. aktuell Eurokode for prosjektering (NS-EN 1992, NS-EN 1993, NS-EN 1994, NS-EN 1995, NS-EN 1996 og NS-EN 1999).

NS-EN 1991 har følgende deler:

  • 1-1: Egenvekt og nyttelaster
  • 1-2: Laster ved brann
  • 1-3: Snølaster
  • 1-4: Vindlaster
  • 1-5: Termiske påvirkninger
  • 1-6: Laster under utførelse
  • 1-7: Ulykkeslaster
  • 2: Trafikklast på bruer
  • 3: Laster fra kraner og maskineri
  • 4: Siloer og beholdere

Andre standarder

Bølger, strøm og atmosfærisk isning er i dag ikke dekket av NS-EN 1991. Disse områdene dekkes av internasjonale standarder (ISO).

Relevante standarder

Se alle produkter