Parker og grøntanlegg

Norske standarder er en viktig del av grøntanleggsektorens verktøykasse. Bransjen har sammen med Standard Norge utviklet standarder for anbudsbeskrivelser, planteskolevarer, grønne tak, blågrønn faktor og skjøtselkontrakter.

Grønn park
Foto: Pixabay

Standardene hjelper bransjen å drive seriøst og effektivt. Konfliktnivået reduseres og kunder og leverandører opplever forutsigbarhet. Standardene bidrar til trygge og tilgjengelige uteområder og gjør det enklere å ta hensyn til miljøet. Standarder har også en viktig plass i fagutdanningen og er med på utvikle faget videre.

Anbudsbeskrivelser og kontrakter

Enhetlige, presise og oppdaterte krav for å utarbeide anbudsbeskrivelser finnes i den store serien NS 3420. Del K Anleggsgartnerarbeider, og Del ZK for etableringsskjøtsel og ordinær skjøtsel brukes som hovedverktøy.

Mer om NS 3420

For skjøtselkontrakter kan NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg benyttes. For anleggsarbeider benyttes NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt eller andre kontraktsstandarder for bygge- og anleggsarbeider.

Planteskolevarer

Når det skal plantes nytt, er det viktig med forutsigbar og egnet kvalitet. Dette oppnås best ved å bruke varer som er produsert etter NS 4400 Planteskolevarer. Denne standarden beskriver kvalitet, sortering, bunting og merking av busker, stauder og trær til grøntanlegg. Standarden brukes av de fleste norsk produsenter.

Kravene kan også gjøres gjeldende ved import, men da må en sørge for at alle aktuelle aktører i kjeden er kjent med kravene i NS 4400. Trenger du mer veiledning om planting av trær eller skjema for mottakskontroll, finnes dette i NS 3420-K, tillegg B. Sedummatter til grønne tak er beskrevet i en egen standard, NS 4417 Planteskolevarer – Sedummatter.

Innholdet i NS 4400 var tidligere fordelt på 14 standarder (NS 4400-NS 4413). Disse ble slått sammen til en standard ved revisjon i 2018.

Mer om planteskolevarer

Grønne tak

Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. For ekstensive grønne tak (tak med lavt vedlikeholdsbehov) gir NS 3840 krav til planlegging, prosjektering, utførelse, skjøtsel og drift. Standarden er viktig for prosjekterende arkitekter og ingeniører, i tillegg til eiere av bygg som ønsker å anlegge grønne tak. Standardene er også relevante for leverandører og produsenter av grønne tak.

Denne standarden brukes i kombinasjon med:

 • NS 4400 Planteskolevarer
 • NS 4417 Planteskolevarer – Sedummatter
 • NS 3420 Del K Anleggsgartnerarbeid
 • NS 3420 Del ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Mer om standarder for grønne tak

Universell utforming

God planlegging gir flest mulig mulighet til å benytte seg av uteområder i størst mulig grad. NS 11005 Universell utforming av opparbeidete uteområder stiller krav og gir anbefalinger for universelt utformede uteområder. I NS 3420 Del ZK finnes i tillegg veiledning for hvordan driften kan beskrives slik at universell utforming ivaretas i en skjøtselskontrakt. Denne informasjonen finnes i standardens y-punkter.

Mer om universell utforming av uteområder

Lekeplasser

Standarder for lekeplassutstyr bidrar til sikker lek og er viktige for alle som eier, drifter, selger eller kontrollerer offentlig tilgjengelig lekeplassutstyr. Dette kan for eksempel være lekeplassutstyr i barnehager, skoler, borettslag eller parker.

Mer om standarder for lekeplassutstyr

Blågrønn faktor

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet.

Mer om blågrønn faktor

Kontaktpersoner

 • Hanne Gjesteland Wells

  Hanne Gjesteland Wells

  Direktør Bygg, anlegg og kontrakter 975 56 396
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00