Norsk Standard for verdivurdering av trær – NS 3846

NS 3846 for verdivurdering av trær inneholder en metode for å beregne det økonomiske tapet ved skade eller felling av trær. Metoden er tilpasset norske forhold, men tar utgangspunkt i den godt brukte danske normen VAT19.

Trær mot himmelen
Foto: Standard Norge

Standarden er spesielt nyttig når en eier får treet sitt skadet eller felt av andre, enten det gjelder trær i offentlige grøntarealer, gatetrær eller trær i private hager. Saker om ulovlig felling eller skade på trær havner ofte i konfliktråd eller rettsvesenet. Da gir en verdivurdering et godt grunnlag for å fastsette tapets omfang.

NS 3846 slår fast at trær som har vokst og utviklet seg over mange år, bidrar med svært mange verdier til sine omgivelser. Dette er noe som kan være lett å glemme i en diskusjon om ønsket sol på terrassen. Standarden bidrar i tillegg til å sette søkelyset på biologisk mangfold ved å synliggjøre de faktiske tapene når et tre skades eller felles, inkludert tap av økosystemtjenester som treet bidrar med.

NS 3846 omfatter ikke risikotrær som det er uforsvarlig å la bli stående, trær underlagt vern, trærs affeksjonsverdi for enkeltpersoner eller trær i produksjonssituasjoner. 

Bakgrunn for standarden

NS 3846 tar utgangspunkt i den danske normen VAT19 – Værdisætning af træer – Norm til at beregne erstatning for skadede træer i byrum, have, park og landskab. VAT er allerede et godt brukt verktøy i Norge, men metoden i NS 3846 er tilpasset norske forhold og inkluderer aspekter som er relevante for vårt biologiske mangfold. 

Verdivurderingen skal gi en realistisk erstatningssum som tilsvarer eierens tap ved ulovlig felling eller skade på trær. Metoden tar hensyn til treets vitalitet, tilstand, prydverdi, alder, voksested, biologisk mangfold og økosystemtjenester som pollinering, flomdemping, stedsidentitet og vannrensing.

Metoden tar utgangspunkt i markedsverdi og forutsetter faglig kompetanse i verdivurderingen. Slik kompetanse kan ligge hos arborister, anleggsgartnere, landskapsarkitekter og plantevitere med spisskompetanse på trær.

Standarden skal bidra til å forenkle og effektivisere vurderingene til fagpersoner og i større grad enn tidligere sikre en objektiv metode for verdivurderinger. Metoden kan også brukes ved planarbeid eller ekspropriasjon, men er primært ikke utarbeidet med dette som kjerneformål.

Relevante standarder

Se alle produkter