Grønne tak

Grønne tak er plantesamfunn på en konstruksjon uten kontakt med terreng. Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima.

Bergkanpp på tak
Foto: Standard Norge / Hanne G. Wells

Tradisjonelt ledes regnvann ned i rør og til et utløp eller et renseanlegg. Klimaendringer gir stadig mer ekstremvær og større nedbørsmengder, og som følge av det sprenges kapasiteten til ledningsnettet, og vi får oversvømmelser og flom.

Grønne tak er et viktig hjelpemiddel i tilpasningen til et tøffere klima. Standard Norge har sammen med viktige interessegrupper utarbeidet norske standarder for grønne tak som skal sikre kvalitet på både produkt (NS 4417) og utførelse (NS 3840).

For å redusere faren for oversvømmelse må vi nå tenke annerledes. LOD (Lokal overvannsdisponering) er strategien som kan gjøre områder mindre sårbare for kraftige regnskyll. LOD-tiltak tar i bruk løsninger som absorberer, fordrøyer og leder vannet bort i åpne flomveier. Et viktig LOD tiltak er grønne tak som både absorberer og fordrøyer vann. Med et grønt tak reduseres hastigheten på vannet på vei til gateplan og flomtoppen i elver og rørnett reduseres og forsinkes. Deler av vannet blir også absorbert i jorden/vekstmediet og reduserer den totale vannmengden som må håndteres.

Viktige egenskaper ved grønne tak

Grønne tak har også mange andre viktige egenskaper i tillegg håndtering av regnvann. De demper oppvarming av takflatene i sommerhalvåret og har isolerende effekt i vinterhalvåret. Grønne tak kan også forlenge takmembranens levetid og redusere utvendig støy. Plantene absorberer CO2 og fanger opp svevestøv. Grønne tak gir også en biotop, et levested, for insekter, fugler og dyr og kan bidra positivt for brukere av området. Grønne tak må imidlertid ikke erstatte grønne parker på bakkeplan da takhager vanligvis har begrenset tilgang.

To hovedgrupper grønne tak

Grønne tak deles ofte i to hovedtyper; ekstensive og intensive. Ekstensive grønne tak kjennetegnes ved et tynt lag av jord/vekstmedium og typiske plantearter innenfor sukkulenter og moser. Bergknappslekta er mye brukt. Ekstensive grønne tak krever generelt lite vedlikehold. Intensive grønne tak har på sin side tykkere lag av jord/vekstmedium og kan utformes som takhage med busker og mindre trær. Disse krever følgelig mer vedlikehold for å opprettholde sin estetiske verdi. NS 3840 for grønne tak omfatter de ekstensive takene. Mange av prinsippene i NS 3840 kan også anvendes for takhager med tykkere vekstmedium. Det anbefales å bruke NS 3420 Del K og Del ZK også for grønne tak. Se også fagsiden for Parker og grøntanlegg.

For hvem?

Standardene vil være viktige for prosjekterende arkitekter og ingeniører, i tillegg til eiere av bygg som ønsker å anlegge grønne tak. Standardene vil også være relevant for leverandører og produsenter av grønne tak. For kommuner er standarder et viktig virkemiddel dersom man ønsker å ha grønne tak med i reguleringsplaner eller andre retningslinjer for arealplanlegging.

Relevante standarder

Se alle produkter