Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning er en funksjonsbasert forskrift. I mange tilfeller er funksjonskravene også gitt som ytelseskrav i forskriften.

TEK17 trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. TEK17 med veiledningen angir generelt at «oppfyllelse av krav og preaksepterte ytelser kan dokumenteres ved bruk av Norsk Standard eller likeverdig standard.» og henviser direkte til standarder eller standardserier.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning - dibk.no

 

Klikk deg inn på det aktuelle kapittel for oversikt over henviste standarder i TEK17

Kapittel 1 Felles bestemmelser
Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav 
Kapittel 3 Dokumentasjon av produkter
- Ingen direkte referanser. Informasjon om bruk av standarder er gitt i kapittel 3 i veiledning til TEK17.
Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
- Ingen referanser.
Kapittel 5 Grad av utnytting
Kapittel 6 Beregnings- og måleregler
Kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger
- Ingen referanser. 
 Kapittel 8 Opparbeidet uteareal
- Ingen referanser.
 Kapittel 9 Ytre miljø
 Kapittel 10 Konstruksjonssikkerhet 
 Kapittel 11 Sikkerhet ved brann 
 Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk
 Kapittel 13 Inneklima og helse
 Kapittel 14 Energi
 Kapittel 15 Installasjoner og anlegg
 Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis
 Kapittel 17 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
- Ingen referanser.Gå til: Byggteknisk forskrift TEK17 -  Direktoratet for byggkvalitet

Sist oppdatert: 2021-08-17