Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 12:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger

NS 3041:2007 Skilting - Veiledning for plassering og detaljer

NS 3510:2015 Sikkerhetsruter i byggverk - Krav til prosjektering og klasser for ulike bruksområder

NS-EN 13126-5:2011+A1:2014 Bygningsbeslag - Beslag for vinduer og vindusdører - Krav og prøvingsmetoder - Del 5: Utstyr som begrenser åpningen av vinduer og vindusdører

NS-EN 13200-3:2018 Tilskueranlegg - Del 3: Rekkverk, gjerder og bølgebrytere - Krav

NS-EN 14076:2013 Tretrapper - Terminologi

NS-EN 16281:2013 Barnesikringsutstyr - Barnesikre vindussperrer for vinduer og balkongdører montert av bruker - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder

NS-EN 81-41:2010 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle heiser for transport av personer og varer - Del 41: Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet

NS-EN 81-70:2021+A1:2022 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser — Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inkludert personer med funksjonsnedsettelser