Kapittel 13 Inneklima og helse

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 13 Inneklima og helse - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 13:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Tilbaketrukket)

NS 8176:2017 Vibrasjoner og støt — Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker

NS-EN 12464-1:2011 Lys og belysning — Belysning av arbeidsplasser — Del 1: Innendørs arbeidsplasser (Tilbaketrukket)

NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold (Tilbaketrukket)

NS-EN ISO 7730:2005 Ergonomi i termisk miljø - Analytisk bestemmelse og tolkning av termisk velbefinnende ved kalkulering av PMV- og PPD-indeks og lokal termisk komfort (ISO 7730:2005)

NS-INSTA 800-1:2018 Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet