Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 2:

(Pr. 17. januar 2023)

NS-EN 54-serien for brannanlegg (Grunnet mange deler i NS-EN 54-serien henviser vi til disse med lenke til søkeresultat i nettbutikken istedet for å legge til alle delene på denne siden)

NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse — Metode og data (Tilbaketrukket)

NS 3059:1994 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Krav

NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk

NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper (Tilbaketrukket)

NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 13501-2:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler — Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer

NS-EN 1365-1:2012 Prøving av brannmotstanden til bærende bygningsdeler - Del 1: Vegger

NS-EN 1365-1:2012/AC:2013 Rettelsesblad AC - Prøving av brannmotstanden til bærende bygningsdeler - Del 1: Vegger

SN-INSTA/TS 950:2014 Analytisk brannteknisk prosjektering - Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk

NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer - Automatiske boligsprinklersystemer - Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS 3420 Komplett
Komplett standardsamling av NS 3420. Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner.

NS-EN 54-1:2021 Brannalarmanlegg — Del 1: Innledning