Kapittel 11 Sikkerhet ved brann

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 11 Sikkerhet ved brann - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 11:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 3901:2012 Krav til risikovurdering av brann i byggverk

NS 3919:1997 Brannteknisk klassifisering av materialer, bygningsdeler, kledninger og overflater

NS 3926-1:2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging, utforming og kontroll

NS 3960:2019 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

NS 3961:2016 Talevarslingsanlegg - Prosjektering, installasjon, idriftsettelse, drift og vedlikehold

NS-EN 3-7:2004+A1:2007 Brannmateriell - Håndslokkere - Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og prøvingsmetoder

NS-EN 671-1:2012 Faste brannslokkesystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangetromler med formstabil slange

NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 13501-1:2018 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning

NS-EN 13501-1:2007+A1:2009 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler — Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning (Tilbaketrukket)

NS-EN 13501-2:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer

NS-EN 13501-3:2005+A1:2009 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 3: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving av produkter og deler brukt i ventilasjonsanlegg: kanaler og spjeld med brannmotstand

NS-EN 13501-4:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 4: Klassifisering ved bruk av data fra brannmotstandsprøving av komponenter i røykkontrollsystemer

NS-EN 13501-5:2016 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del 5: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av tak utsatt for utvendig branneksponering

NS-EN 13501-6:2018 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler — Del 6: Klassifisering av strømkabler, styrekabler og telekabler ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning (Tilbaketrukket)

NS-EN 13823:2010+A1:2014 Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning — Byggeprodukter (unntatt gulvbelegg) som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand

NS-EN 13823:2020+A1:2022 Prøving av byggevarers egenskaper ved brannpåvirkning — Byggeprodukter (unntatt gulvbelegg) som utsettes for termisk påkjenning fra en brennende gjenstand

NS-EN 14390:2007 Brannprøving - Storskalarom referanseprøving for overflateprodukter

NS-EN 14600:2005 Dører og vinduer som kan åpnes, med brannmotstands- og/eller røyktetthetsegenskaper — Krav og klassifisering (Tilbaketrukket)

NS-EN 14604:2005 Røykvarslere

  • NS-EN 14604:2005/AC:2008 Rettelsesblad AC - Røykvarslere (finnes på hovedprodukt, følg lenken over)

NS-EN 1634-1:2014+A1:2018 Prøving av brannmotstand og røyktetthet til dører, porter og luker, åpningsbare vinduer og deler av bygningsbeslag — Del 1: Brannmotstandsprøving for dører, porter, luker og åpningsbare vinduer

NS-EN 1634-3:2004 Prøving av brannmotstand og røyktetthet til dører, porter og luker, åpningsbare vinduer og deler av bygningsbeslag - Del 3: Prøving av røyktetthet av dører, porter og luker - (innbefattet rettelsesblad AC:2006)

NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold (Tilbaketrukket)

NS-EN 16925:2018+AC:2020 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 16925:2018/NA:2019 NASJONALT TILLEGG — Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 1838:2013 Anvendt belysning - Nødbelysning

NS-EN 1991-1-2 Eurokode 1 — Laster på konstruksjoner — Del 1-2: Allmenne laster — Laster på konstruksjoner ved brann

NS-EN 1991-1-3 Eurokode 1 — Laster på konstruksjoner — Del 1-3: Allmenne laster — Snølaster

NS-EN 54-7:2018 Brannalarmanlegg — Del 7: Røykdetektorer — Punktdetektorer basert på lysspredning, lystransmisjon eller ionisering

NS-EN 81-58:2022 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Undersøkelse og prøvinger — Del 58: Prøving av etasjedørers brannmotstand 

NS-EN 81-72:2015 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser — Del 72: Brannmannsheiser

SN-INSTA/TS 950:2014 Analytisk brannteknisk prosjektering - Komparativ metode for verifikasjon av brannsikkerhet i byggverk

ISO 9705-1:2016 Reaction to fire tests — Room corner test for wall and ceiling lining products — Part 1: Test method for a small room configuration

NS-EN 1125:2008 Bygningsbeslag - Panikkbeslag som betjenes med horisontal stang, til bruk på rømningsveger - Krav og prøvingsmetoder

NEK 400:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner

  • NEK 400:2022/COR1:2022 Corrigendum - Elektriske lavspenningsinstallasjoner (finnes på hovedprodukt, følg lenken over)
  • NEK 400:2022/TOL1:2022 Elektriske lavspenningsinstallasjoner (finnes på hovedprodukt, følg lenken over)

NEK 702:2020 Informasjonsteknologi - Installasjon