Kapittel 9 Ytre miljø

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 9 Ytre miljø - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 9:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 3058-1:1994 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Del 1: Prøvingsoppsett og fyringsmønster

NS 3058-2:1994 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Del 2: Bestemmelse av partikulære utslipp

NS 3058-3:1994 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Del 3: Bestemmelse av organiske mikroforurensninger (PAH)

NS 3058-4:1994 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Del 4: Bestemmelse av karbonmonoksid (CO)- og karbondioksid (CO2)-mengde i røykgassen

NS 3059:1994 Lukkede vedfyrte ildsteder - Røykutslipp - Krav

NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen

NS-EN 13240:2001 Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel — Krav og prøvingsmetoder (Tilbaketrukket)

NS-EN 15250:2007 Langtidsvarmende ildsteder fyrt med fast brensel - Krav og prøvingsmetoder

ISO 20887:2020 Sustainability in buildings and civil engineering works — Design for disassembly and adaptability — Principles, requirements and guidance