Kapittel 15 Installasjoner og anlegg

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 15 Installasjoner og anlegg - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 15:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

NS 3055:1989 Dimensjonering av ledninger for vann- og avløpsanlegg i bygninger

NS 3550:1986 Selvfallsledninger og kummer — Tetthetsprøving med luft (Tilbaketrukket)

NS 3808:2017 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten

NS-EN 1053:1995 Rørledninger av plast - Rørledninger av termoplast for trykkløse avløpssystemer - Metode for prøving av vanntetthet (Tilbaketrukket)

NS-EN 115-1:2017 Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau - Del 1: Utførelse og installasjon

NS-EN 115-2:2010 Sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau — Del 2: Regler for oppgradering av sikkerheten på eksisterende rulletrapper og rullende fortau (Tilbaketrukket)

NS-EN 378-1:2016 Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier (Tilbaketrukket)

NS-EN 378-2:2016 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

NS-EN 378-3:2016 Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 3: Oppstillingssted og personvern (Tilbaketrukket)

NS-EN 378-4:2016+A1:2019 Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

NS-EN 1111:2017 Sanitær tappearmatur - Termostatbatterier (PN 10) - Generelle tekniske krav

NS-EN 1443:2019 Skorsteiner — Generelle krav

NS-EN 1451-1:2017 Rørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygninger - Polypropylen (PP) - Del 1: Krav til rør, rørdeler og system

NS-EN 1451-1:2017/AC:2018 Rettelsesblad AC - Rørledninger av plast for bortledning av avløpsvann (lav og høy temperatur) i bygninger - Polypropylen (PP) - Del 1: Krav til rør, rørdeler og system

NS-EN 1610:2015 Utførelse og prøving av avløpsledninger

NS-EN 12056-1:2000 Avløpssystemer med selvfall i bygninger - Del 1: Generelle krav og ytelseskrav

NS-EN 12566-3:2016 Små avløpsrenseanlegg for opptil 50 pe — Del 3: Prefabrikkerte renseanlegg og/eller renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann

NS-EN 16647:2015 Ildsteder for flytende brennstoff — Dekorative apparater som produserer en flamme ved bruk av alkoholbasert eller gelatinaktig brennstoff — Bruk i private husholdninger

NS-EN 81-20:2020 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Heiser for transport av personer og varer — Del 20: Personheiser og vare- og personheiser

NS-EN 81-21:2009+A1:2012 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Heiser for transport av personer og varer — Del 21: Nye person- og vareheiser i eksisterende bygninger (Tilbaketrukket)

NS-EN 81-28:2003 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Heiser for transport av personer og varer - Del 28: Fjernalarm på personheiser og vare- og personheiser (Tilbaketrukket)

NS-EN 81-3:2000+A1:2008 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser

NS-EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009 Rettelsesblad AC - Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Del 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser

NS-EN 81-31:2010 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Heiser bare for varetransport - Del 31: Vareheis med tilgjengelig heisstol

NS-EN 81-40:2020 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Spesielle heiser for transport av personer og varer — Del 40: Trappeheiser og løfteplattformer med skråbane for bruk av personer med svekket bevegelighet

NS-EN 81-41:2010 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle heiser for transport av personer og varer - Del 41: Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet

NS-EN 81-50:2020 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Undersøkelser og prøvinger — Del 50: Utformingsregler, beregninger, undersøkelser og prøvinger av komponenter til heiser

NS-EN 81-70:2003+A1:2004 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive personer med funksjonsnedsettelser (Tilbaketrukket)

NS-EN 81-73:2020 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser — Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser — Del 73: Heisers virkemåte i tilfelle brann

NS-EN 817:2008 Sanitær tappearmatur - Mekaniske blandere (PN 10) - Generelle tekniske krav

NS-EN ISO 3458:2015 Rørledninger av plast - Mekaniske skjøter mellom rørdeler og trykkrør - Prøvingsmetode for tetthet under innvendig trykk (ISO 3458:2015)

NS-EN ISO 3459:2022 Rørledninger av plast — Mekaniske skjøter mellom rørdeler og trykkrør — Metode for prøving av tetthet ved undertrykk (ISO 3459:2022)

NS-EN ISO 3503:2015 Rørledninger av plast - Mekaniske skjøter mellom rørdeler og trykkrør - Prøvingsmetode for tetthet under innvendig trykk i sammenføyninger utsatt for bøying (ISO 3503:2015)

NS-INSTA 900-2:2010 Boligsprinkler — Del 2: Krav og prøvingsmetoder for sprinklere med tilhørende rosetter (Tilbaketrukket)

NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold (Tilbaketrukket)

NEK EN 60335-1:2012 Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater - Sikkerhet - Del 1: Generelle krav

NEK EN 60335-1:2012/AC:2014 Corrigendum - Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater - Sikkerhet -- Del 1: Generelle krav

NEK EN 60335-2-102:2016 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections

NS-EN 12845:2015+A1:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske sprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold

NS-EN 303-4:1999 Varmekjeler - Del 4: Varmekjeler med viftebrennere - Spesielle krav for varmekjeler som har oljebrenner med vifte, en varmeavgivelse på opptil 70 kW og et største driftstrykk på 3 bar - Terminologi, spesielle krav, prøving og merking

NS-EN 15035:2006 Varmekjeler - Spesielle krav til oljefyrte enheter som er uavhengig av romluft, og med ytelse opptil 70 kW

NS-EN 1717:2000 Beskyttelse mot forurensning av drikkevann i drikkevannsinstallasjoner og generelle krav til utstyr for å hindre forurensning ved tilbakestrømning

NS-EN 805:2000 Vannforsyning - Krav til systemer og komponenter utenfor bygninger

NS-EN 806-1:2000 Krav til drikkevannsinstallasjoner i bygninger - Del 1: Generelt (innbefattet endringsblad A1: 2001)