Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 8 Opparbeidet uteareal - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 8:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 11001-1:2018 Universell utforming av byggverk - Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger

NS 11001-2:2018 Universell utforming av byggverk — Del 2: Boliger