Kapittel 14 Energi

Referansestandarder til byggteknisk forskrift TEK17 med veiledning.

Veiledningen til TEK oppdateres av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) to ganger i året. Dette kan medføre endringer i henvisning til standarder, dvs. nye standarder legges inn eller andre tas ut. I en rekke tilfeller henvises det til tilbaketrukne og eldre revisjoner av standarden (dvs. ikke siste utgave). Vi etterstreber å ha en så oppdatert oversikt som mulig, men vi anbefaler å sjekke DiBK sine nettsider.

Kapittel 14 Energi - Direktoratet for byggkvalitet

Henviste standarder i Kapittel 14:

(Pr. 17. januar 2023)

NS 3031:2014 Beregning av bygningers energiytelse — Metode og data (Tilbaketrukket)

NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Boligbygninger

NS 3457-3:2013 Klassifikasjon av byggverk — Del 3: Bygningstyper

NS-EN 12828:2012+A1:2014 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer

NS-EN 1434-1:2015+A1:2018 Varmemålere — Del 1: Generelle krav (Tilbaketrukket)

NS-EN ISO 10211:2017 Kuldebroer i bygningskonstruksjoner - Varmestrømmer og overflatetemperaturer - Detaljerte beregninger (ISO 10211:2017)

NS-EN ISO 9972:2015 Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje - Viftetrykkmetode (ISO 9972:2015)

NEK EN 50470-3:2006 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)

NEK EN 50470-3:2006/A1:2018 Electricity metering equipment (a.c.) - Part 3: Particular requirements - Static meters for active energy (class indexes A, B and C)